Az Aukam GmbH általános adás-vételi és szerződési feltételei

Aukam Firmengebäude

1. Általános információk

1.1 A jelen általános szerződési feltételek főleg a kereskedők, közjogi jogi személyek, vagy közjogi különvagyont képviselő jogi személyek számára történő szállításokra és szolgáltatásokra vonatkoznak. A nem kereskedőkre ezek a feltételek csak abban az esetben vonatkoznak, ha összhangban vannak a törvénnyel.

1.2 Ezek az általános szerződési feltételek az Aukam GmbH cég és szerződő felei között létrejött minden szerződéses jogviszonyra vonatkoznak, ha a felek nem kötöttek írásban ettől eltérő megállapodást.

1.3 Az Aukam GmbH nem ismeri el a szerződő partnernek ezen szerződési feltételekkel szemben álló, vagy ezektől eltérő feltételeit, hacsak az Aukam GmbH írásban nem hagyta nyomatékosan jóvá azokat a feltételeket. Az Aukam GmbH szerződési feltételei, valamint az eltérő vagy szemben álló feltételek elutasítása akkor is érvényben maradnak, ha az Aukam GmbH a szerződő partner eltérő vagy szemben álló feltételeinek ismeretében fenntartás nélkül végrehajtja a szállításokat vagy szolgáltatásokat.

2. Szerződéskötés

2.1 Az Aukam GmbH ajánlatai kötelezettség nélküliek.

2.2 A szerződés akkor számít megkötöttnek, ha az Aukam GmbH a szerződő partner megrendelésének beérkezése után elküldi a megrendelés írásbeli visszaigazolását. Az Aukam GmbH szolgáltatási kötelezettségének mértéke számára kizárólag a megrendelésnek az Aukam GmbH általi írásbeli visszaigazolása a mérvadó.

2.3 Fenntartjuk a módosítási jogot a szállított tárgyak szerkezetének, kialakításának és anyagának tekintetében.

2.4 Az Aukam GmbH megtartja a költségelőirányzatok, rajzok és dokumentációk tulajdonjogát és kizárólagos szabadalmi jogát; ezeket tilos harmadik személyek számára hozzáférhetővé tenni, és kérésre késedelem nélkül vissza kell szolgáltatni.

3. Árak

3.1 Minden ár árengedmény nélkül, a számlázás napján a jogszabályok alapján érvényes hozzáadottérték-adóval együtt értendő. Minden ár a gyári állapotra vonatkozik, és nem tartalmazza a csomagolási és szállítási költségeket.

3.2 Ha jelentős módosulás következik be valamely az árkalkulációt lényegesen befolyásoló tényezőnél (például az anyagárak, a munkadíjak, a fuvar- vagy vámtételek növekedése vagy csökkenése), mindenik szerződő fél kérheti az ár tárgyalási úton történő újra megállapítását.

3.3 Speciális méretű, vagy a katalógustól eltérő kivitelezésű cikkek megrendelése esetén az Aukam GmbH-nak joga van megfelelő felár felszámítására.

4. Fizetések

4.1 Hacsak nem létezik más megállapodás, a fizetést szállításkor kell elvégezni. Az Aukam GmbH-nak jogában áll a szállítást csak előre fizetés után, vagy utánvétellel végrehajtani.

4.2 Az Aukam GmbH-nak joga van részleges szállításokat végezni, és ezeket külön számlázni.

4.3 A fizetést a szerződő félnek egy esetleges harmadik fél iránti kötelezettségeitől függetlenül kell végezni.

4.4 A késedelem az esedékesség napja utáni figyelmeztetés, de minden esetben a számla, vagy egy azzal egyenértékű fizetési felszólítás beérkezése és esedékessége utáni 20-ik napon lép életbe. Fizetési késedelem esetén az Aukam GmbH szerződő partnerének az esedékesség napjától kezdve az alapkamatláb fölötti 8 % kamatot kell fizetnie. Az Aukam GmbH fenntartja a magasabb kamatkár érvényesítésének jogát. Ugyanígy fenntartja a további károk érvényesítésének jogát is.

4.5 Fizetési utalványokat, váltókat és csekkeket csak külön írásbeli megállapodás alapján, és csak fizetési célból fogadunk el, a beszedési és diszkont díjak felszámításával.

4.6 Ha a szerződő fél nem teljesíti fizetési kötelezettségeit, vagy ha olyan körülmények jutnak tudomásunkra, amelyek megkérdőjelezik hitelképességét, az Aukam GmbH összes követelése azonnal esedékessé válik, akkor is, ha azokra váltót fogadtunk el. Ilyen esetekben az Aukam GmbH-nak ezen kívül joga van kizárólag előzetes fizetés, vagy biztosíték letétbe helyezése ellenében szállítani, valamint méltányos, legfeljebb 14 napos póthatáridő után a szerződéstől elállni, vagy joga van a szerződésteljesítés elmaradása miatt kárpótlást igényelni. Az esedékes számlaösszegek, valamint a késedelmi kamatok és költségek kiegyenlítése előtt az Aukam GmbH nem köteles a fennálló szerződés kereteiben további szállításokat végrehajtani.

4.7 A szerződő félnek nincs visszatartási joga. Ha a szerződő fél nem kereskedő, csak annyi visszatartási joggal rendelkezik, amennyi az adott szerződéses jogviszonyból következik.

4.8 A szerződő fél ellenköveteléseinek beszámítása csak akkor engedélyezett, ha ezek létezését és esedékességét az Aukam GmbH elismeri, vagy ha ezek jogerősen megállapítást nyernek.

5. Szállítás, a kárveszély átszállása

5.1 Az Aukam GmbH szolgáltatásainak terjedelmébe csak a megrendelt áru leszállítása tartozik, nem annak a felszerelése.

5.2 A szállítási időre vonatkozó adatok nem kötelezőek. A lerakodás a megrendelőt terheli.

5.3 Vis maior esetén, valamint ha az Aukam GmbH saját, vagy szállítói önhibáján kívüli képtelen kötelezettségeit teljesíteni - főleg közlekedési és üzemzavarok, sztrájkok, kizárások vagy nyersanyaghiány miatt - az Aukam GmbH-nak saját belátása szerint jogában áll az egyes szállítmányokat - együtt vagy külön-külön - az akadályok fennállásának idejére, valamint egy ezt követő méltányos nekifutási időtartamra elhalasztani, a szállítást egy bizonyos határidőre, vagy határidő nélkül lecsökkenteni, vagy a szerződés még nem teljesített része miatt a szerződéstől elállni. Kizárjuk a szerződő partner - bármilyen jogalapú - kártérítési igényeit.

5.4 A megrendelő a nem kötelező szállítási határidő, vagy a nem kötelező szállítási időtartam 14 napos túllépése után írásban felszólíthatja az Aukam GmbH-t egy méltányos határidőn belüli szállításra. Ugyanez a kötelezettség fennáll a kötelező szállítási időpontot rögzítő megállapodások esetében is. Ezzel a felszólítással az A megrendelő csak akkor követelheti a késedelmi kár pótlását, ha az Aukam GmbH-t szándékosság, vagy súlyos gondatlanság terheli. Késedelem esetén a megrendelő írásban kiszabhat az Aukam GmbH számára egy 14 napos póthatáridőt azzal a kitétellel, hogy eme határidő lejárta után megtagadja a szerződés tárgyának átvételét. A póthatáridő sikertelen lejárta után a megrendelőnek joga van a szerződéstől egy héten belül írásbeli nyilatkozatban elállni, vagy az elmaradt teljesítés miatt kárpótlást követelni. Ez enyhe gondatlanság esetén az Aukam GmbH térítésének legfeljebb 10 %-át képezheti. Ha a megrendelő közjogi jogi személy, közjogi különvagyont képviselő jogi személy, vagy olyan kereskedő, akinél ez a szerződés hozzátartozik kereskedelmi tevékenysége gyakorlásához, csak az Aukam GmbH részéről fennálló szándékosság, vagy súlyos gondatlanság esetén jogosult kártérítési, vagy pénzkifizetési igényre. Az Aukam GmbH felelősségének mértéke a megállapodott térítés mértékére korlátozódik. A megrendelő elállási joga érintetlen marad.

5.5 A megrendelőnek kötelessége, szállításkor a szolgáltatást átvenni. Ha a szerződő fél nem veszi át a teljességében, vagy részlegesen felkínált árut, az Aukam GmbH írásban 14 napos póthatáridő kiszabására jogosult, azzal a kitétellel, hogy a határidő lejárta után megtagadja az átvételt. A póthatáridő sikertelen lejárta után az Aukam GmbH-nak joga van a szerződéstől írásbeli nyilatkozatban elállni, vagy az elmaradt teljesítés miatt kárpótlást követelni. A póthatáridő kiszabására nincs szükség, ha a megrendelő komolyan és végleg megtagadja az átvételt, vagy ha nyilvánvaló, hogy a póthatáridőn belül sem lesz képes fizetni.

5.6 Ha az Aukam GmbH a teljesítés elmaradása miatt kártérítést követel, ez az átalány a megegyezett ár 25 %-a, ehhez hozzáadandó a törvényes hozzáadottérték-adó, valamint az esetleg megegyezett szokásos felszerelési ár. A kártérítés összegét magasabbra, vagy alacsonyabbra kell kiszabni, ha az Aukam GmbH magasabb, vagy a megrendelő alacsonyabb kárt bizonyít.

5.7 A veszély a gyárból való elszállítás pillanatától minden esetben a megrendelőre hárul át, akkor is, ha a szállítás az Aukam GmbH járműveivel történik. Az Aukam GmbH határozza meg a szállítás típusát és útvonalát. A szállításra vonatkozó utasításokat az ügyfélnek írásban kell benyújtania, és csak írásbeli visszaigazolás után kötelezőek az Aukam GmbH számára. Az áru leszállításához 25 tonnás teherkocsik számára megerősített megközelítési út megléte szükséges. Az Aukam GmbH nem vállal felelősséget a szállítás végrehajtásáért, akkor sem, ha ez a cég saját járműveivel történik. A szállítás során keletkező károkra csak akkor kötünk szállítási biztosítást, ha erre a megrendelő időben ad írásbeli megbízást az Aukam GmbH számára. A biztosítás a megrendelő költségére köttetik. A szállítás során bekövetkezett károkról a megrendelőnek az átvételkor haladéktalanul igazolást kell kérnie a szállító vállalattól.

6. A tulajdonjog fenntartása

6.1 Az Aukam GmbH-nak a szerződés alapján fennálló követeléseinek kielégítéséig a leszállított tárgy az Aukam GmbH tulajdonában marad. A tulajdonjog fenntartása minden olyan további követelés számára is érvényes marad, amelyet az GmbH a megrendelővel szemben támaszt a leszállított tárggyal kapcsolatos további szolgáltatásokért, például javításokért, leszállított pótalkatrészekért, valamint egyéb szolgáltatásokért. Ha a megrendelő közjogi jogi személy, közjogi különvagyont képviselő jogi személy, vagy olyan kereskedő, akinél ez a szerződés hozzátartozik kereskedelmi tevékenysége gyakorlásához, a tulajdonjog fenntartása azokra a követelésekre is érvényes, amelyek az Aukam GmbH és a megrendelő között fennálló üzleti viszonyból erednek. A megrendelő kérésére az .

6.2 A tulajdonjog fenntartásának időtartamában a megrendelő jogosult a vásárlás tárgyát képező tárgy birtoklására és használatára, valamint annak a szabályszerű üzleti keretek között történő további értékesítésére, amennyiben teljesíti a tulajdonjog fenntartásából eredő kötelezettségeit, és nincs fizetési hátraléka.

6.3 A tulajdonjog fenntartásának idején csak az Aukam GmbH előzetes írásbeli beleegyezésével engedélyezett a szállított tárgy elzálogosítása, biztosítéki célú tulajdonátruházása, bérbeadása, valamint az Aukam GmbH biztosítékát korlátozó jogcímek átengedése, illetve a szállított tárgy módosítása.

6.4 Az Aukam GmbH követeléseinek biztosítása érdekében az Aukam GmbH tulajdonában, vagy társtulajdonában lévő tárgy vonatkozásában a szerződő fél lemond minden harmadik fél felé támasztandó, akár jövőbeli követelésről is, az Aukam GmbH tulajdonrészével megegyező arányban. A szerződő félnek joga és kötelessége az Aukam GmbH jogos követeléseinek behajtása, amíg ez a felhatalmazás nem kerül visszavonásra. A behajtási meghatalmazás kifejezett visszavonás nélkül is megszűnik, ha a szerződő félnek fizetési hátraléka keletkezik.

6.5 A szerződő fél kötelezettséget vállal, hogy írásban haladéktalanul rendelkezésre bocsátja az Aukam GmbH jogainak érvényesítéséhez szükséges információkat, és átnyújtja az ehhez szükséges dokumentumokat, főleg harmadadósok neveit, valamint a követelések összegét, és értesíti a harmadadósokat az átengedésről.

6.6 Ha a megrendelő fizetési késedelembe kerül, vagy ha nem teljesíti a tulajdonjog fenntartásából származó kötelezettségeit, az Aukam GmbH követelheti az adásvétel tárgyának visszaszolgáltatását, majd méltányos határidejű írásbeli bejelentés után szabadkézi eladással a lehető legjobban értékesíti azt, az értékesítési bevételt pedig beszámítja a vételárba. Ez a visszavonás részletfizetéses üzleteknél a cégjegyzékben nem kereskedőként szereplő vásárlók esetében elállásnak számít. Ebben az esetben a részletfizetési törvény rendelkezései érvényesek. Ha az Aukam GmbH az adásvétel tárgyának visszaszolgáltatását kéri, a megrendelő az esetleges visszatartási jogok kizárásával haladéktalanul köteles a szállított tárgyat visszaszolgáltatni. A visszavonás és a szállított tárgy értékesítésének összes költségét a megrendelő viseli. Az értékesítési költség bizonylatok bemutatása nélkül az értékesítési bevétel 10 százaléka plusz forgalmi adó. Magasabb, vagy alacsonyabb összeg állapítandó meg, ha az Aukam GmbH magasabb, vagy a megrendelő alacsonyabb költséget bizonyít.

6.7 Ha a szerződő fél fizetési kötelezettségeivel késedelembe kerül, vagy megszegi a megállapodott tulajdonjog fenntartásból eredő valamely kötelezettségét, a maradék adósság teljes összege esedékessé válik

7. Szavatosság és minőségi kifogás

7.1 A szerződő félnek kötelessége a nyilvánvaló hibákat késedelem nélkül, de legkésőbb nyolc nappal az áru megérkezése után írásban jelentenie az Aukam GmbH felé. A szerződő félnek pontosan meg kell neveznie a hibát, és azonnal be kell szűntetnie az esetleges munkálatokat. Ez arra az esetre is érvényes, ha a szállított tárgy felszerelésére egy későbbi időpontban kerül sor.

7.2 Ha az Aukam GmbH maga végzi a felszerelési munkálatokat, az esetleges hiányosságok miatti kifogást a munkálatok befejezése után azonnal kell be jelenteni. A szerződő félnek jelen kell lennie a szerelési munkálatok befejezésénél.

7.3 Az olyan hibákat, amelyek a leggondosabb ellenőrzés mellett sem fedezhetőek fel az adott határidőn belül, felfedezésük után az okok megjelölésével haladéktalanul írásban kell bejelenteni. Ugyanez érvényes az esetleges szavatolt tulajdonságokat hiányoló kifogásokra is.

7.4 Ha a szerződő fél nem teremt az Aukam GmbH számára lehetőséget, hogy az ellenőrizhesse a hiány meglétét, és főleg, ha a hibás árut kérésünkre nem bocsátja haladéktalanul rendelkezésünkre ellenőrzés céljából, a szavatossági jogok érvényüket vesztik.

7.5 Az Aukam GmbH kérésére fénykép segítségével kell dokumentálni a kifogásolt hibát.

7.6 Ha minden elővigyázatosság ellenére a szállított árun olyan hiba tapasztalható, amely már a kárveszély átszállása előtt is fennállt, az Aukam GmbH a határidőn belüli minőségi kifogás esetén saját döntése alapján a kárt kijavítja, vagy csereárut szállít. Az Aukam GmbH-nak mindenekelőtt biztosítani kell a lehetőséget, hogy méltányos határidőn belül utólagosan teljesíthesse kötelezettségét. A kijavítást kizárólag az Aukam GmbH végezheti. Ha a szerződő partner maga végzi a javítási munkálatokat, nem jogosult a kiadásai visszaigénylésére.

7.7 Az Aukam GmbH-nak három kijavítási kísérlethez van joga.

7.8 Ha a kijavítás nem sikeres, a szerződő fél kérheti a térítés összegének leszállítását (csökkentését), vagy, amennyiben nem építkezés kivitelezése a tárgy vagy a jótállás tárgya, akkor kérheti a szerződés érvénytelenítését (megváltoztatását).

7.9 A megrendelő nem kérheti a hiábavaló ráfordítások megtérítését.

7.10 Kizárjuk az ezen túlmenő követeléseket, főleg kártérítési követeléseket, ha az Aukam GmbH-t nem terheli szándékosság, vagy súlyos gondatlanság. A kártérítési igények mértéke a közvetlen kárra és a megbízás értékére korlátozódik.

7.11 Minőségi kifogás esetén a szerződő fél csak a csökkentett érték összegéig jogosult a visszatartási jogát érvényesíteni.

7.12 A szerződő fél megtérítési igénye az egyedi hibás alkatrészekre korlátozódik. Ebben a tekintetben az Aukam GmbH szállítmányai megosztható teljesítménynek számítanak.

7.13 Az teljességükben, vagy részben fából készült szállított tárgyak esetén nem vállalunk felelősséget a nyersanyag jellegéből fakadó módosulásokért (szilánkosodás, repedés).

7.14 Az Aukam GmbH nem vállal felelősséget idegen termékekért. A szerződő fél kérésére viszont az Aukam GmbH lemond a szerződő fél javára szavatossági igényeiről az idegen termék szállítója felé.

7.15 A szerződő fél visszakereseti joga az Aukam GmbH-val szemben csak annyiban áll fenn, amennyiben a szerződő fél nem kötött az átvevőjével a jogszabályban előírt kötelező szavatossági igények kereteit meghaladó megállapodást.

7.16 A használt áruért (a szavatolt tulajdonságokon kívül) semmiféle felelősséget nem vállalunk.

7.17 A tanácsadásért és tájékoztatásért nem vállalunk felelősséget. Az esetlegesen a termékkel együtt szállított szerelési utasítások csak útbaigazító ajánlások, alkalmazásukért a szerződő fél egyedül vállalja a kockázatot. A megrendelő köteles a szerelésre vonatkozó DIN és EU előírásokat betartani.

7.18 Horganyzott alkatrészek szállítása vagy szerelése esetén a szerződő fél köteles a tárgyakat megérkezésük, illetve felszerelésük befejezése után azonnal ellenőrizni, és a horganyzás esetleges szállítás közbeni meghibásodásait szakszerűen cinkporfestékkel, vagy utólagos horganyzással kijavítani. Ellenkező esetben érvényüket vesztik a szavatossági igények.

7.19 Amennyiben az Aukam GmbH elvállalja a szállított vagy szállítandó áru helyszíni felszerelését, a megnevezett kifogásolási határidők a berendezés befejezésekor kezdődnek. A berendezés átvétele a befejezés után három nappal megtörténtnek számít.

7.20 A minőségi kifogás nem áll fenn, ha csak jelentéktelen eltérés mutatkozik a megállapodásban leszögezett állapottól, ha a hasznavehetőség csak jelentéktelen mértékben csorbul, természetes elhasználódás vagy kopás esetén, olyan károsodásokért, amelyek a kárveszély átszállása után hibás vagy gondatlan kezelés, túlzott igénybevétel, nem megfelelő üzemi eszközök, nem megfelelő építési munkálatok, alkalmatlan építési altalaj, vagy különleges külső befolyások nyomán keletkeztek, amelyek nincsenek a szerződésben rögzítve. Ha a megrendelő, vagy harmadik személy szakszerűtlen karbantartási munkálatokat végez, vagy változtatásokat eszközöl, ezekért, valamint ezek következményeiért ugyancsak nem érvényesíthető minőségi kifogás.

8. Elévülés

Az Aukam GmbH iránti igények a szállítástól számított 24 hónap múlva évülnek el. Ez a rendelkezés nem érvényes, ha a törvény kötelező módon hosszabb határidőt szab meg.

9. Egyéb

9.1 Ez a szerződés, valamint a szerződő felek közötti összes jogviszony a német jog hatálya alá tartozik, az ENSZ adás-vételi jogok kizárása mellett.

9.2 Jelen szerződés teljesítésének helye, valamint a szerződésből fakadó összes jogvita kizárólagos tárgyalási színhelye az Aukam GmbH székhelye: Kassel.

9.3 Ezen szerződés módosításai és kiegészítései csak írásos formában jogerősek. Ez a kitétel az írásos formára vonatkozó záradékra is érvényes. Nem történtek kiegészítő szóbeli megállapodások.

9.4 Ha jelen szerződés egyes rendelkezései hatálytalanok, vagy hatályukat vesztik, vagy hiányosak, a többi rendelkezés ettől érintetlen marad. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak, hogy a hatálytalan rendelkezés helyébe olyan jogilag megengedett rendelkezést iktatnak, amely a leginkább megközelíti a hatálytalan rendelkezés gazdasági célját, illetve kitöltik a hiányt.