Všeobecné prodejní a obchodní podmínky fa Aukam GmbH

Aukam Firmengebäude

1. Obecně

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí zvláště pro dodávky a plnění na podnikající osoby, právnické osoby veřejného práva nebo veřejnoprávní subjekty. Pro nepodnikající osoby platí tyto podmínky pouze tehdy, pokud je to v souladu s právem.

1.2 Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny smluvní vztahy mezi fa Aukam GmbH a jejími smluvními partnery, pokud nedošlo písemně k dojednání odlišných podmínek.

1.3 Protichůdné nebo od těchto obchodních podmínek odlišné podmínky smluvního partnera fa Aukam GmbH neuznává, ledaže by byla jejich platnost fa Aukam GmbH výslovně písemně potvrzena. Obchodní podmínky fa Aukam GmbH a odmítnutí odlišných nebo protichůdných podmínek platí i tehdy, když provede fa Aukam GmbH se znalostí protichůdných nebo odlišných podmínek smluvního partnera bezvýhradní dodávky nebo plnění na smluvního partnera.

2. Uzavření smlouvy

2.1 Nabídky fa Aukam GmbH jsou nezávazné.

2.2 Smlouva platí jako uzavřená, když fa Aukam GmbH odešle po doručení objednávky smluvního partnera písemné potvrzení zakázky. Pro rozsah závazku plnění fa Aukam GmbH je rozhodující výhradně obsah písemného potvrzení zakázky od fa Aukam GmbH.

2.3 Změny dodávaných předmětů z hlediska konstrukce, realizace a materiálu zůstávají vyhrazené.

2.4 Fa Aukam GmbH si vyhrazuje vlastnické a výhradní autorské právo k předběžným kalkulacím, výkresům a podkladům; tyto nesmí být zpřístupněny třetím osobám a na požádání musí být neprodleně vráceny.

3. Ceny

3.1 Všechny ceny se rozumí bez skonta a bez ke dni vystavení faktury platné DPH. Všechny ceny se rozumí ab Werk (ex works), bez nákladů na balení a transport.

3.2 Dojde-li k podstatné změně faktorů rozhodujících pro cenovou kalkulaci (např. zvýšení nebo snížení materiálových cen, mzdových nákladů, přepravních a celních sazeb), tak může každý ze smluvních partnerů požadovat jednáním nové nastavení cen.

3.3 Při objednání artiklů v nestandardních rozměrech nebo v provedeních odlišných od katalogů, je fa Aukam GmbH oprávněna, požadovat odpovídající příplatky.

4. Platby

4.1 S výhradou ostatních dohod, dochází k platbě při dodávce. Fa Aukam GmbH má právo, dodávat při první objednávce pouze proti záloze nebo na dobírku.

4.2 Fa Aukam GmbH je oprávněna k dílčím dodávkám a k jejich mimořádné fakturaci.

4.3 Platby musí proběhnout nezávisle na eventuálních závazcích smluvního partnera ke třetím osobám.

4.4 K prodlení dochází při vystavení upomínky po splatnosti, ale v každém případě 20 dnů po doručení a splatnosti faktury nebo ekvivalentní výzvy k platbě. Při prodlení platby zaplatí smluvní partner fa Aukam GmbH od dne splatnosti úroky ve výši 8 % nad základní úrokovou sazbou. Fa Aukam GmbH zůstává vyhrazeno uplatnění vyšší úrokové škody. Stejně tak zůstává vyhrazeno uplatňování vzniklé vyšší škody.

4.5 Platební příkazy, směnky a šeky jsou přijímány pouze po zvláštní písemné dohodě a pouze k platbě, s vyúčtováním všech inkasních a diskontních výdajů.

4.6 Pokud neplní smluvní partner své platební povinnosti nebo vejdou ve známost okolnosti, které zpochybňují jeho platební schopnost, stávají se všechny pohledávky fa Aukam GmbH, i když jsou kryté směnkami, okamžitě splatnými. V těchto případech je mimo toho fa Aukam GmbH oprávněna, dodávat pouze proti záloze nebo jistině, jakož i po stanovení přiměřené, maximální 14denní dodatečné lhůty odstoupit od smlouvy nebo požadovat kvůli neplnění náhradu škody. Před úplným zaplacením částek splatných faktur, včetně úroků z prodlení a vedlejších nákladů, není fa Aukam GmbH zavázána k žádným dalším dodávkám z běžící smlouvy.

4.7 Zadržovací právo smluvnímu partnerovi nenáleží. Je-li nepodnikající osobou, přísluší mu zadržovací právo jenom do té míry, v jakém se zakládá na stejném smluvním poměru.

4.8 Zápočet smluvního partnera s protipohledávkami je přípustný pouze do té míry, v jaké jsou tyto od fa Aukam Gmbh uznány jako existující a splatné nebo určeny jako právoplatné.

5. Dodávka, přechod rizika

5.1 K rozsahu dodávky fa Aukam GmbH patří pouze dodávka objednaného zboží, ne jeho montáž.

5.2 Všechny údaje o dodacích lhůtách jsou nezávazné. Náklady vykládky nese objednatel.

5.3 Vyšší moc, jakož i nezaviněná nemohoucnost fa Aukam GmbH nebo jejích dodavatelů, zvláště dopravní a provozní poruchy, stávky, výluky nebo materiálové chyby, opravňují fa Aukam GmbH podle její volby – společně nebo jednotlivě - posunout dodávku o dobu trvání překážky a přiměřenou dobu náběhu, dodávku termínovaně nebo netermínovaně zkrátit nebo kvůli ještě nesplněné části odstoupit od smlouvy. Nároky smluvního partnera na náhradu škody - jedno z jakého právního důvodu - jsou vyloučeny.

5.4 Po 14denním překročení nezávazného dodacího termínu nebo nezávazné dodací lhůty může objednatel písemně vyzvat fa Aukam GmbH k dodávce během přiměřené lhůty. Stejný závazek existuje při smluvení závazného dodacího termínu. S touto upomínkou se fa Aukam GmbH dostává do prodlení. Objednatel může vyžadovat náhradu škody z prodlení pouze tehdy, když fa Aukam GmbH připadne k tíži úmysl nebo hrubá nedbalost. V případě prodlení může objednatel stanovit fa Aukam GmbH písemně dodatečnou 14denní lhůtu s poukazem na to, že pro uplynutí této lhůty odmítá převzetí smluvního předmětu. Po neúspěšném uplynutí dodatečné lhůty je objednatel oprávněn, odstoupit s písemným prohlášením během jednoho týdne od smlouvy nebo vyžadovat náhradu škody kvůli neplnění. Ta se omezuje při lehké nedbalosti na maximálně 10 % z odměny fa Aukam GmbH. Je-li objednatel veřejnoprávní právnickou osobou, veřejnoprávním subjektem nebo podnikající osobou, u něhož patří smlouva k provozu jeho obchodní živnosti, přísluší mu nároky na náhradu škody nebo na platby - jedno z jakého právního důvodu - pouze při úmyslu nebo hrubé nedbalosti ze strany fa Aukam GmbH. Ručení fa Aukam GmbH je ve své výši omezeno na výši domluvené odměny. Právo na odstoupení ze strany objednatele zůstává nedotčené.

5.5 Objednatel je povinen odebrat při dodávce plnění. Nepřijme-li smluvní partner zcela nebo částečně poskytnuté zboží, je fa Aukam GmbH oprávněna, stanovit písemně 14denní dodatečnou lhůtu, s prohlášením, že po uplynutí této lhůty odmítá převzetí. Po neúspěšném uplynutí dodatečné lhůty je fa Aukam GmbH oprávněna, odstoupit písemným prohlášením od smlouvy nebo vyžadovat náhradu škody kvůli neplnění. Lhůtu není třeba stanovovat, když objednatel odmítne převzetí věrohodně a definitivně nebo není zjevně schopen platby odměny i během dodatečné lhůty.

5.6 Vyžaduje-li fa Aukam GmbH náhradu škody kvůli neplnění, činí tento paušál 25 % z domluvené odměny, s přičtením zákonné DPH, včetně eventuálně domluvené nebo obvyklé ceny montáže. Náhrada škody se snižuje nebo navyšuje, když fa Aukam GmbH prokáže vyšší nebo objednatel nižší škodu.

5.7 S odesláním zboží z dodávajícího závodu přechází riziko ve všech případech na objednatele, a sice i tehdy, když probíhá transport na vozidlech fa Aukam GmbH. Způsob a průběh zasílání určuje fa Aukam GmbH . Zvláštní pokyny k transportu musí zákazník udělit písemně a pro fa Aukam GmbH jsou závazné pouze tehdy, když je písemně potvrdí. Pro dodávku zboží musí být k dispozici zpevněný příjezd pro 25tunový nákladní vůz. Fa Aukam GmbH neručí za provedení transportu, a to ani tehdy ne, když transport probíhá na vlastních firemních vozidlech. Pojištění zásilky proti poškození při transportu je sjednáno pouze tehdy, když objednatel pověří písemně a včas fa Aukam GmbH ke sjednání pojistky, a sice na náklady objednatel. Poškození při transportu si musí nechat objednatel potvrdit od přepravce okamžitě při převzetí.

6. Výhrada vlastnictví

6.1 Předmět dodávky zůstává na základě smluvně příslušejících pohledávek až k vyrovnání s fa Aukam GmbH vlastnictvím fa Aukam GmbH. Výhrada vlastnictví trvá i pro všechny pohledávky, které získá fa Aukam GmbH vůči dodavateli dodatečně v souvislosti s předmětem dodávky, např. na základě oprav nebo náhradních dodávek, jakož i ostatních plnění. Je-li objednatel veřejnoprávní právnickou osobou, veřejnoprávním subjektem nebo podnikající osobou, u něhož patří smlouva k provozu jeho obchodní živnosti, platí výhrada vlastnictví i pro pohledávky, které má fa Aukam GmbH vůči objednateli i z jejího běžícího obchodního poměru. Na požádání objednatele je fa Aukam GmbH povinna zříct se výhrady vlastnictví, když objednatel splnil veškeré, s předmětem dodávky související pohledávky, a pro zbývající pohledávky z běžícího obchodního poměru dá k dispozici odpovídající zajištění.

6.2 Během trvání výhrady vlastnictví je objednatel oprávněn k vlastnictví a používání předmětu koupě, jakož i k dalšímu prodeji v rámci řádného obchodního styku, jakmile splní své povinnosti z výhrady vlastnictví a není v prodlení s platbou.

6.3 Pokud trvá výhrada vlastnictví, je pouze s předchozím písemným souhlasem fa Aukam GmbH přípustná zástava, převod zajištění, pronájem a jiné přenechání předmětu dodávky, které jde na újmu zajištění fa Aukam GmbH, jakož i jeho změna.

6.4 Smluvní partner postoupí k zajištění pohledávek fa Aukam GmbH všechny, i budoucí pohledávky vůči třetím osobám, vzniklé z prodeje zboží nacházejícího se ve vlastnictví nebo ve spoluvlastnictví fa Aukam GmbH v podílu, jehož výše odpovídá spoluvlastnictví fa Aukam GmbH. Smluvní partner je oprávněn a povinen k inkasu fa Aukam GmbH příslušejících pohledávek, dokud není oprávnění odvoláno. Oprávnění k inkasu zaniká i bez výslovného odvolání, když se smluvní partner dostane do zpoždění s platbami.

6.5 Smluvní partner se zavazuje, sdělit písemně a neprodleně informace potřebné k uplatňování práv fa Aukam GmbH a předat k tomu potřebné podklady, zvláště jména dalších dlužníků a částky pohledávek, jakož i informovat dalšího dlužníka o postoupení.

6.6 Dostane-li se objednatel do zpoždění s platbami nebo nedostojí-li svým povinnostem z výhrady vlastnictví, může fa Aukam GmbH vyžadovat vydání předmětu koupě a po písemném oznámení s přiměřenou lhůtou ho volně prodat s co možná nejlepším zhodnocením za účelem zápočtu tohoto výnosu vůči prodejní ceně. Toto odnětí platí při obchodech s dílčími platbami u kupujícího zapsaného do obchodního rejstříku jako nepodnikající osoba jako odstoupení. V tomto případě platí ustanovení splátkového zákona. Vyžaduje-li fa Aukam GmbH vydání předmětu koupě, je objednatel povinen, s vyloučením eventuálních zadržovacích práv, předmět dodávky okamžitě vydat. Veškeré náklady odnětí a zhodnocení předmětu koupě jdou k tíži objednatele. Náklady zhodnocení činí bez prokázání 10 procent z výnosu zhodnocení bez DPH. Stanovují se nižší nebo vyšší, když fa Aukam GmbH prokáže vyšší nebo objednatel nižší náklady.

6.7 Dostane-li se smluvní partner se svými platebními povinnostmi do prodlení nebo poruší-li jednu z povinností, vycházející z dohodnuté výhrady vlastnictví, je okamžitě splatný celý zbytek dluhu.

7. Záruka a reklamace závad

7.1 Viditelné vady musí být smluvním partnerem neprodleně, nejpozději však osm dnů po dodání zboží, písemně nahlášeny s přesným údajem závady fa Aukam GmbH. U těchto výrobků musí být okamžitě pozastaveno jejich eventuální další zpracování. Toto platí i pro případ, že by měl být předmět dodávky montován i později.

7.2 Převezme-li fa Aukam GmbH sama montáž, musí být závada vytýkána neprodleně po ukončení prací. Smluvní partner je povinen být přítomen při ukončení montáže.

7.3 Závady, které nebylo možné objevit i při pečlivé prověrce během určené lhůty, musí být vytýkány písemně s udáním důvodů neprodleně po jejich odhalení. Odpovídající platí i pro výtky z pohledu chybějících přislíbených vlastností.

7.4 Neposkytne-li smluvní partner fa Aukam GmbH žádnou možnost, přesvědčit se o závadách, zvláště pokud neposkytne závadné zboží na požádání neprodleně k dispozici pro jeho prověření, odpadají veškeré garanční nároky.

7.5 Na požádání ze strany fa Aukam GmbH musí být uplatňovaná závada zdokladována fotografiemi.

7.6 Bude-li dodané zboží vykazovat i přes nejvyšší pečlivost závadu, která byla na zboží již v okamžiku přechodu rizika, tak fa Aukam GmbH, s výhradou včasné reklamace, zboží podle vlastní volby opraví nebo dodá náhradu. Fa Aukam GmbH musí být dána vždy příležitost k dodatečnému plnění během přiměřené lhůty. Opravu smí provádět pouze fa Aukam GmbH. Opravuje-li sám smluvní partner, nemá žádný nárok na náhradu jeho nákladů.

7.7 Fa Aukam GmbH má k dispozici tři pokusy k opravě.

7.8 Nezdaří-li se oprava, má smluvní partner právo, vyžadovat krácení odměny (snížení ceny), nebo když není předmětem záruky stavební výkon, zrušení smlouvy (záměna).

7.9 Objednatel nemůže vyžadovat náhradu marnou námahu.

7.10 Dále jdoucí nároky, zvláště na náhradu škody, jsou vyloučeny, pokud se fa Aukam GmbH nedá prokázat úmysl nebo hrubá nedbalost. Rozsah nároku na náhradu škody je omezen na bezprostřední škodu a výši hodnoty zakázky.

7.11 Při vytýkání závad je smluvní partner oprávněn k uplatňování zadržovacího práva pouze ve výši snížené hodnoty.

7.12 Nároky na náhradu smluvního partnera jsou omezeny na jednotlivé vadné díly. Z tohoto pohledu platí dodávky fa Aukam GmbH jako dělené plnění.

7.13 Pro předměty dodávky, které sestávají zcela nebo částečně ze dřeva, se nepřebírá záruka za změny, které jsou podmíněny specifickými vlastnostmi tohoto materiálu (třepení, trhliny).

7.14 Za cizí výrobky fa Aukam GmbH neručí. Avšak na požádání smluvního partnera postoupí své záruční nároky vůči subdodavateli cizího výrobku na smluvního partnera.

7.15 Regresní nároky smluvního partnera vůči fa Aukam GmbH existují jenom potud, když smluvní partner neuzavřel se svým odběratelem žádné, nad rámec zákona jdoucí nároky na odstranění závad.

7.16 Pro použité zboží je jakékoliv ručení vyloučeno (s výjimkou přislíbených vlastností).

7.17 Poradenství a informace jsou poskytovány bez záruky. Eventuálně spolu dodávané montážní pokyny jsou pouze navádějící doporučení, jejichž používání leží v rozsahu obecného rizika smluvního partnera. Objednatel je povinen, respektovat při montáži platné DIN a EU předpisy.

7.18 Při dodávce nebo montáži pozinkovaných dílů je smluvní partner povinen, okamžitě po dodání, resp. ukončení montáže překontrolovat jejich nepoškození a eventuální poškození při transportu okamžitě opravit řádným odborným způsobem dodatečným pozinkováním nebo barvou se zinkovým prachem. Jinak zanikají jeho záruční nároky.

7.19 Pokud fa Aukam GmbH převezme montáž dodaného nebo dodávaného zboží na místě, začínají lhůty k vytýkání závad s dokončením zařízení. Zařízení platí tři dny po dokončení jako převzaté.

7.20 Nároky na odstranění závad neexistují u pouze nepodstatných odchylek od dohodnutého stavu, u pouze nepodstatného ovlivnění použitelnosti, při přirozeném opotřebení, u škod vzniklých po přechodu rizika následkem nesprávného nebo nedbalého zacházení, nadměrného namáhání, nevhodných provozních prostředků, nesprávných stavebních prací, nevhodného stavebního místa nebo na základě mimořádných vnějších vlivů, které nebyly podle smlouvy předpokládány. Jsou-li objednatelem nebo třetí osobou prováděny účelově nesprávné změny nebo údržba, tak pro tyto a pro z nich vycházejících následků neexistují také žádné nároky na odstranění závad.

8. Promlčení

Všechny nároky vůči fa Aukam GmbH jsou promlčeny za 24 měsíců od dodávky. Toto ustanovení neplatí, pokud zákonodárce předepisuje povinné delší lhůty.

9. Ostatní

9.1 Tato smlouva a celý smluvní vztah stran podléhají právu Spolkové republiky Německo s vyloučením UN obchodního práva (CSIG).

9.2 Místem plnění a výlučnou soudní příslušností pro všechny spory z této smlouvy je sídlo fa Aukam GmbH: Kassel.

9.3 Změny a doplňky této smlouvy vyžadují písemnou formu. Toto platí i pro změny této písemné klauzule. Nebyly učiněny žádné ústní vedlejší dohody.

9.4 Jsou-li jednotlivá ustanovení této smlouvy neúčinná nebo budou-li neúčinná nebo obsahovat mezeru, zůstávají tím ostatní ustanovení nedotčena. Strany se zavazují, dohodnout se na místě neúčinného pravidla na takovém, ze zákona přípustném pravidlu, které se co nejvíce přiblíží ekonomickému smyslu neúčinného pravidla, resp. vyplní tuto mezeru.