Ogólne Warunki Handlowe Aukam GmbH

Aukam Firmengebäude

1. Postanowienia ogólne

1.1 Poniższe Ogólne Warunki Handlowe obowiązują w szczególności w odniesieniu do dostaw i świadczeń realizowanych na rzecz handlowców, osób prawnych prawa publicznego lub odrębnego majątku publiczno-prawnego. Wobec osób nie będących handlowcami niniejsze warunki obowiązują jedynie w zakresie zgodnym z zapisami ustawy.

1.2 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe obowiązują w odniesieniu do wszystkich stosunków umownych zawieranych pomiędzy firmą Aukam GmbH a jej kontrahentami, o ile pisemnie nie uzgodniono innych warunków.

1.3 Aukam GmbH nie akceptuje warunków kontrahenta niezgodnych lub różniących się od niniejszych warunków handlowych, chyba że Aukam GmbH wyraźnie, w formie pisemnej potwierdził ich obowiązywanie. Warunki handlowe Aukam GmbH oraz odrzucenie warunków różniących się bądź niezgodnych z nimi obowiązują również w sytuacji, gdy Aukam GmbH znając warunki kontrahenta różniące się bądź niezgodne z własnymi wykonuje bez zastrzeżeń świadczenia na rzecz kontrahenta.

2. Zawarcie umowy

2.1 Oferty Aukam GmbH są niewiążące.

2.2 Umowa zostaje skutecznie zawarta, gdy Aukam GmbH po otrzymaniu zamówienia kontrahenta odeśle pisemne potwierdzenie zamówienia. O zakresie obowiązku świadczenia Aukam GmbH decyduje wyłącznie treść pisemnego potwierdzenia zamówienia złożonego przez Aukam GmbH.

2.3 Zastrzega się możliwość zmian przedmiotu dostawy pod względem konstrukcji, formy i materiału.

2.4 Aukam GmbH zastrzega sobie prawo własności oraz wyłączne prawo autorskie wobec kosztorysów, rysunków i dokumentów; materiałów tych nie można udostępniać osobom trzecim i na wezwanie należy je niezwłocznie zwrócić.

3. Ceny

3.1 Wszystkie ceny podawane są bez skonta i należy do nich doliczyć ustawowy podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury. Wszystkie ceny podane są loco fabryka i nie obejmują kosztów pakowania i transportu.

3.2 W przypadku zaistnienia istotnej zmiany czynników wpływających na kalkulację cenową (np. podwyższenie lub obniżenie cen materiałów, kosztów wynagrodzeń, stawek transportowych lub celnych) każda strona umowy może zażądać nowego ustanowienia ceny w drodze negocjacji.

3.3 W przypadku zamówień artykułów w wymiarach specjalnych, w wykonaniu innym niż katalogowy Aukam GmbH jest upoważniony do żądania odpowiednich dopłat.

4. Płatności

4.1 Z zastrzeżeniem innych uzgodnień płatności dokonuje się wraz z dostawą. Aukam GmbH jest uprawnione do zrealizowania dostawy podmiotowi zamawiającemu po raz pierwszy wyłącznie za przedpłatą lub za pobraniem.

4.2 Aukam GmbH jest upoważniony do realizacji dostaw częściowych i do osobnego ich fakturowania.

4.3 Płatności muszą być realizowane niezależnie od ewentualnych zobowiązań kontrahenta wobec osób trzecich.

4.4 Kontrahent popada w zwłokę w chwili wezwania do zapłaty po dniu wymagalności płatności, ale wraz z upływem 20 dni od chwili wpłynięcia i wymagalności faktury bądź równoważnego jej wezwania do zapłaty. W przypadku zwłoki w płatności kontrahent Aukam GmbH zapłaci odsetki liczone od dnia wymagalności w wysokości 8% ponad bazową stopę odsetkową. Aukam GmbH zastrzega sobie możliwość dochodzenia wyższego odszkodowania odsetkowego. Ponadto zastrzega się prawo do dochodzenia dodatkowych roszczeń.

4.5 Polecenia zapłaty, weksle i czeki będą akceptowane wyłącznie po dokonaniu szczególnego pisemnego uzgodnienia i tylko z zastrzeżeniem wpłynięcia płatności oraz z naliczeniem wszystkich kosztów inkasa i dyskonta.

4.6 Jeżeli kontrahent nie realizuje swoich zobowiązań płatniczych lub gdy ujawnione zostaną okoliczności podważające jego wiarygodność kredytową, wówczas wszystkie wierzytelności Aukam GmbH, nawet gdy przyjęto na ich poczet weksle, stają się wymagalne. Ponadto w takich przypadkach Aukam GmbH jest upoważnione do realizacji dostaw wyłącznie za przedpłatą lub zabezpieczeniem oraz po wyznaczeniu odpowiedniego, maksymalnie 14-dniowego terminu dodatkowego do odstąpienia od umowy lub żądania odszkodowania z tytułu niezrealizowania zobowiązania. Przed całkowitą zapłatą wymagalnych kwot faktur wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami Aukam GmbH nie jest zobowiązane do realizacji dalszych dostaw z tytułu bieżącej umowy.

4.7 Kontrahentowi nie przysługuje prawo zatrzymania. Jeżeli nie jest on handlowcem, to prawo zatrzymania przysługuje mu jedynie w takim zakresie, w jakim wynika ono z tego samego stosunku umownego.

4.8 Kompensacja wierzytelności wzajemnych przez kontrahenta jest dopuszczalna jedynie wówczas, gdy Aukam GmbH uzna je za istniejące i wymagalne lub gdy zostaną potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu.

5. Dostawa, przeniesienie ryzyka

5.1 Do zakresu świadczenia Aukam GmbH należy jedynie dostawa zamówionych towarów, a nie ich montaż.

5.2 Wszystkie dane dotyczące terminów dostaw są niewiążące.

5.3 Siła wyższa, oraz niezawiniona niemożność Aukam GmbH lub któregoś z jego dostawców, a w szczególności problemy z komunikacją, pracą zakładu, strajki, lokaut lub brak materiałów upoważniają Aukam GmbH – według własnego uznania – do przesunięcia terminu wszystkich lub poszczególnych dostaw o czas trwania zakłócenia i odpowiedni czas wdrożenia do pracy, bądź do zmniejszenia zakresu dostawy na czas określony lub nieokreślony lub do odstąpienia od umowy w zakresie jej niezrealizowanej części. Wyklucza się roszczenia kontrahenta o odszkodowanie niezależnie od podstawy prawnej.

5.4 14 dni po przekroczeniu niewiążącego terminu dostawy lub niewiążącego ostatecznego terminu dostawy zamawiający może wezwać pisemnie Aukam GmbH do realizacji dostawy w odpowiednim terminie. Zobowiązanie to obowiązuje w porozumieniach w sprawie wiążącego terminu dostawy. Wraz z takim wezwaniem Aukam GmbH popada w zwłokę. Zamawiający może żądać rekompensaty odszkodowania z tytułu zwłoki jedynie wówczas, gdy Aukam GmbH jest winne działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa. W przypadku zwłoki zamawiający może pisemnie wyznaczyć Aukam GmbH termin dodatkowy wynoszący 14 dni z pouczeniem, że po upływie tego terminu odmówi przyjęcia przedmiotu umowy. Po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego zamawiający jest upoważniony do złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w ciągu jednego tygodnia bądź o żądaniu odszkodowania z tytułu braku realizacji umowy. Odszkodowanie jest ograniczone, w przypadku lekkiego niedbalstwa, do maksymalnie 10% wynagrodzenia Aukam GmbH. Jeżeli zamawiający jest osobą prawną prawa publicznego, publiczno-prawnym majątkiem odrębnym lub handlowcem, a umowa należy do wykonywanej przez niego działalności handlowej, wówczas prawo do odszkodowania lub zapłaty pieniężnej – niezależnie od podstawy prawnej – przysługuje mu wyłącznie w przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa Aukam GmbH. Wysokość odpowiedzialności cywilnej Aukam GmbH jest ograniczona do wysokości uzgodnionego wynagrodzenia. Prawo zamawiającego do odstąpienia od umowy pozostaje nienaruszone.

5.5 Zamawiający ma obowiązek przyjęcia świadczenia wraz z dostawą. Jeżeli kontrahent nie przyjmie częściowo lub w całości dostarczonego towaru, wówczas Aukam GmbH jest upoważnione do wyznaczenia terminu dodatkowego wynoszącego 14 dni i oświadczenia, że po upłynięciu tego terminu odmówi odbioru. Po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego Aukam GmbH jest upoważnione do złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub do żądania odszkodowania z tytułu braku realizacji umowy. Nie ma potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli zamawiający poważnie i ostatecznie odmawia przyjęcia lub jest wiadome, że nie będzie w stanie zapłacić wynagrodzenia również w terminie dodatkowym.

5.6 W przypadku żądania przez Aukam GmbH odszkodowania z tytułu niezrealizowania umowy, żądanie wynosi ryczałtowo 25% uzgodnionej zapłaty plus ustawowy VAT oraz uzgodnioną ewentualnie lub zwyczajową ceną montażu. Wyższą lub niższą kwotę odszkodowania nalicza się, gdy Aukam GmbH udowodni wyższą lub gdy zamawiający udowodni niższą wartość szkody.

5.7 W każdym przypadku ryzyko przechodzi na zamawiającego w chwili wysłania towaru z zakładu dostarczającego, również wówczas, gdy transport odbywa się pojazdami Aukam GmbH. Aukam GmbH ustala rodzaj i drogę wysyłki. Szczególne zalecenia dotyczące transportu klient przekazuje pisemnie i są one wiążące dla Aukam GmbH jedynie wówczas, gdy zostaną przez niego pisemnie potwierdzone. W celu zrealizowania dostawy musi być zapewniona utwardzona droga dojazdowa dla ciężarówki 25 ton. Aukam GmbH nie ponosi odpowiedzialności za realizację transportu nawet wówczas, gdy jest on realizowany jego własnymi pojazdami firmowymi. Ubezpieczenie wysyłki od szkód transportowych zostaje zawarte jedynie wówczas, gdy zamawiający zażąda tego od Aukam GmbH pisemnie i w odpowiednim czasie. Koszty ubezpieczenia ponosi zamawiający. Szkody transportowe zamawiający musi udokumentować w przedsiębiorstwie transportowym natychmiast w chwili przyjęcia towaru.

6. Zastrzeżenie własności

6.1 Przedmiot dostawy pozostaje własnością Aukam GmbH do chwili wyrównania należności przysługujących Aukam GmbH z tytułu umowy. Zastrzeżenie własności pozostaje w mocy również dla wszystkich wierzytelności Aukam GmbH wobec zamawiającego powstałych w czasie późniejszym w związku z przedmiotem dostawy np. z tytułu dokonanych napraw lub dostawy części zamiennych. Jeżeli zamawiający jest osobą prawną prawa publicznego, publiczno-prawnym majątkiem odrębnym lub handlowcem, a umowa należy do wykonywanej przez niego działalności handlowej, wówczas prawo własności obowiązuje również w odniesieniu do wierzytelności Aukam GmbH wobec zamawiającego z tytułu ich bieżących stosunków handlowych. Na żądanie zamawiającego Aukam GmbH jest zobowiązane do rezygnacji z prawa zastrzeżenia własności, jeżeli zamawiający zrealizował wszelkie należności związane z przedmiotem dostawy, a dla pozostałych należności wynikających z bieżących stosunków handlowych złożył odpowiednie zabezpieczenie.

6.2 W trakcie obowiązywania zastrzeżenia własności zamawiający jest upoważniony do posiadania i użytkowania przedmiotu zakupu oraz do dalszej odsprzedaży w ramach prawidłowego obrotu handlowego, o ile realizuje swoje zobowiązania wynikające z zastrzeżenia własności i nie popadł w stan zwłoki z płatnością.

6.3 W trakcie obowiązywania zastrzeżenia własności zastaw, przekazanie własności w celu zabezpieczenia, najem i inne naruszające własność formy przekazania przedmiotu dostawy i jego zmiany są dopuszczalne wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Aukam GmbH.

6.4 W celu zabezpieczenia wierzytelności Aukan GmbH kontrahent ceduje na Aukam GmbH wszystkie, również przyszłe wierzytelności od osób trzecich z tytułu sprzedaży towarów stanowiących własność lub współwłasność Aukam GmbH w części stanowiącej współwłasność. Kontrahent jest upoważniony i zobowiązany do windykowania należności przysługujących Aukam GmbH, o ile upoważnienie to nie zostanie odwołane. Upoważnienie do windykacji wygasa nawet przy braku wyraźnego odwołania, gdy kontrahent popadnie w stan zwłoki z płatnością.

6.5 Kontrahent zobowiązuje się do udzielania informacji potrzebnych do dochodzenia praw Aukam GmbH oraz do wydawania koniecznych w tym celu dokumentów, w szczególności do niezwłocznego pisemnego przekazywania nazw dłużników trzecich oraz kwot należności i informowania dłużników trzecich o cesji.

6.6 W przypadku popadnięcia zamawiającego w zwłokę z płatnością lub niezrealizowania przez niego zobowiązań wynikających z zastrzeżenia własności Aukam GmbH może zażądać wydania przedmiotu sprzedaży i po pisemnym wyznaczeniu odpowiedniego terminu jak najkorzystniej spieniężyć go w drodze sprzedaży z wolnej ręki kompensując zarobek ze spieniężenia z ceną sprzedaży. W przypadku transakcji realizowanych płatnością częściową z kupującym zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców jako nie-handlowiec takie odebranie towaru stanowi odstąpienie od umowy. W takim przypadku obowiązują zapisy ustawy o płatności ratalnej. Jeżeli Aukam GmbH żąda wydania przedmiotu sprzedaży, wówczas zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego wydania przedmiotu dostawy z wyłączeniem ewentualnych praw do zatrzymania towaru. Wszelkie koszty odebrania i spieniężenia przedmiotu dostawy ponosi zamawiający. Koszty spieniężenia wynoszą bez konieczności ich udokumentowania 10% zarobku ze spieniężenia plus VAT. Koszty te można ustalić w wyższej lub niższej wartości, jeżeli Aukam GmbH udokumentuje wyższą lub zamawiający udokumentuje niższą wartość kosztów.

6.7 W przypadku gdy kontrahent popadnie w zwłokę z obowiązkiem zapłaty lub naruszy jeden z obowiązków wynikających z uzgodnionego zastrzeżenia prawa własności, wówczas pozostały dług staje się natychmiast wymagalny.

7. Rękojmia i reklamacja z tytułu wad

7.1 Kontrahent ma obowiązek natychmiastowego, jednakże nie później niż osiem dni od chwili wpłynięcia towaru, pisemnego zgłoszenia Aukam GmbH widocznych wad wstrzymując natychmiast ewentualną obróbkę towaru i podając dokładną wadę. Zapis ten obowiązuje również w sytuacji, gdy przedmiot dostawy ma zostać zamontowany dopiero w późniejszym terminie.

7.2 Jeżeli montaż ma być wykonany przez Aukam GmbH, wówczas wada musi zostać zareklamowana niezwłocznie po zakończeniu prac. W chwili zakończenia montażu kontrahent musi być obecny.

7.3 Wady, których nie da się wykryć w ciągu podanego terminu nawet przy dokładnym sprawdzeniu, należy zgłosić pisemnie niezwłocznie po ich wykryciu podając przyczynę reklamacji. Taka sama zasada obowiązuje w odniesieniu do reklamacji z tytułu braku przyrzeczonych cech.

7.4 Jeżeli kontrahent nie da Aukam GmbH możliwości przekonania się o wadach, w szczególności jeżeli niezwłocznie po zgłoszeniu takiego żądania nie udostępni wadliwego towaru w celu jego sprawdzenia, to wszelkie roszczenia z tytułu rękojmi wygasają.

7.5 Na żądanie Aukam GmbH należy udokumentować dochodzoną wadę zdjęciem.

7.6 Jeżeli pomimo wszelkiej należnej staranności dostarczony towar będzie wykazywał wady obecne już w chwili przeniesienia ryzyka, to Aukam GmbH, z zastrzeżeniem terminowej reklamacji wady, poprawi towar lub dostarczy towar zamienny – według własnego uznania. Zawsze należy dać Aukam GmbH możliwość poprawienia realizacji zobowiązania w ciągu odpowiedniego czasu. Poprawy może dokonać wyłącznie Aukam GmbH. Jeżeli kontrahent samodzielnie dokona poprawek, wówczas nie ma prawa do zwrotu poniesionych kosztów.

7.7 Aukan GmbH przysługują trzy próby dokonania poprawki.

7.8 W przypadku nieudanej próby poprawki kontrahent ma prawo do żądania zmniejszenia wynagrodzenia (pomniejszenie) lub, o ile przedmiotu lub rękojmi nie stanowi świadczenie budowlane, do unieważnienia umowy.

7.9 Zamawiający nie może żądać zwrotu bezskutecznych nakładów.

7.10 Jeżeli Aukam GmbH nie jest winne działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa, to wyklucza się dalej idące roszczenia, w szczególności odszkodowanie. Wielkość roszczenia odszkodowawczego jest ograniczona do szkody bezpośredniej i wysokości wartości zamówienia.

7.11 W przypadku reklamacji wad kontrahent jest upoważniony do dochodzenia prawa zatrzymania wyłącznie w wysokości wartości pomniejszonej.

7.12 Roszczenia odszkodowawcze kontrahenta są ograniczone do poszczególnych uszkodzonych części. Pod tym względem dostawa Aukam GmbH stanowi świadczenie częściowe.

7.13 W odniesieniu do przedmiotów dostawy zbudowanych w całości lub częściowo z drewna nie udziela się rękojmii za zmiany spowodowane specyficznymi właściwościami tego materiału (odłamki, pęknięcia).

7.14 Aukam GmbH nie odpowiada za produkty obce. Jednakże na żądanie kontrahenta sceduje na niego swoje roszczenia z tytułu rękojmi wobec dostawców własnych produktu obcego.

7.15 Prawo regresu kontrahenta wobec Aukam GmbH obowiązuje jedynie w wówczas, gdy kontrahent nie dokonał ze swoim odbiorcą żadnych ustaleń wykraczających ponad obowiązujące na mocy przepisów ustawy roszczenia z tytułu wad.

7.16 Wyklucza się wszelką odpowiedzialność za towary używane (za wyjątkiem właściwości przyrzeczonych).

7.17 Doradztwo i informacje udzielane są bez gwarancji. Ewentualnie dołączona instrukcja montażu stanowi jedynie zalecenia montażowe, które są stosowane na własne ryzyko kontrahenta. Zamawiający jest zobowiązany do przestrzegania przy montażu obowiązujących przepisów DIN i UE.

7.18 W przypadku dostawy lub montażu elementów ocynkowanych kontrahent jest zobowiązany do sprawdzenia ich pod względem ewentualnych uszkodzeń natychmiast po wpłynięciu dostawy lub zakończeniu montażu i do ewentualnego usunięcia szkód transportowych w miejscu cynkowania poprzez prawidłową naprawę za pomocą cynkowej farby proszkowej lub poprzez ponowne ocynkowanie. W przeciwnym wypadku jego prawa do dochodzenia rękojmi wygasają.

7.19 Jeżeli towary dostarczone lub dostarczane będą montowane przez Aukam GmbH na miejscu, wówczas wyżej wymienione terminy zgłoszenia reklamacji rozpoczynają swój bieg w chwili zakończenia montażu obiektu. Trzy dni po zakończeniu montażu obiekt uznaje się za odebrany.

7.20 Roszczenia z tytułu wad nie istnieją w przypadku jedynie nieznacznego odstępstwa od uzgodnionych właściwości, nieznacznego negatywnego wpływu na przeznaczenie towaru, naturalnego zużycia lub wytarcia, szkód, które po przeniesieniu ryzyka powstały wskutek błędnego lub niedbałego posługiwania się, nadmiernego obciążenia, stosowania nieodpowiednich narzędzi, wadliwych robót budowlanych, nieodpowiedniego podłoża budowlanego lub ze względu na szczególne wpływy zewnętrzne, których zgodnie z umową nie zakładano. W przypadku prac remontowych lub zmian wykonywanych nieprawidłowo przez zamawiającego lub osoby trzecie prace te oraz powstałe w związku z nimi skutki nie podlegają reklamacji z tytułu wad.

8. Przedawnienie

Wszystkie roszczenia wobec Aukam GmbH ulegają przedawnieniu po upływie 24 miesięcy od chwili realizacji dostawy. Postanowienie to nie obowiązuje, jeżeli ustawa jednoznacznie narzuca dłuższe terminy.

9. Pozostałe postanowienia

9.1 Niniejsza umowa i wszelkie stosunki prawne jej stron podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CSIG).

9.2 Miejsce realizacji świadczenia i właściwość miejscową sądu dla wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy wyznacza siedziba Aukam GmbH: Kassel.

9.3 Zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej. Zasada ta obowiązuje również dla zmiany klauzuli o wymogu formy pisemnej. Nie poczyniono żadnych dodatkowych uzgodnień ustnych.

9.4 W przypadku nieskuteczności poszczególnych postanowień niniejszej umowy lub jej braków pozostałe postanowienia pozostają nienaruszone. Strony zobowiązują się do uzgodnienia w miejsce regulacji nieskutecznej takiej regulacji, która będzie prawnie dopuszczalna i będzie jak najbardziej zbliżona do gospodarczego celu regulacji nieskutecznej bądź wypełniała zaistniały brak.