Algemene Verkoop- en Handelsvoorwaarden van Aukam GmbH

Aukam Firmengebäude

1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Handelsvoorwaarden gelden met name voor leveringen en prestaties aan handelaren, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke lichamen. Voor particulieren gelden deze voorwaarden slechts voor zover ze in overeenstemming zijn met de wet.

1.2 Deze Algemene Handelsvoorwaarden gelden voor alle contractuele relaties tussen de firma Aukam GmbH en zijn contractpartners, voor zover schriftelijk geen afwijkende afspraken gemaakt zijn.

1.3 Tegengestelde of van deze Handelsvoorwaarden afwijkende voorwaarden van de contractpartner worden door Aukam GmbH niet erkend, tenzij Aukam GmbH de geldigheid ervan schriftelijk uitdrukkelijk heeft bevestigd. De Handelsvoorwaarden van Aukam GmbH en de verwerping van afwijkende of tegengestelde voorwaarden gelden ook wanneer Aukam GmbH met kennis van de tegengestelde of afwijkende voorwaarden van de contractpartner, leveringen of prestaties aan de contractpartner zonder voorbehoud uitvoert.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De offertes van Aukam GmbH zijn vrijblijvend.

2.2 De overeenkomst is tot stand gekomen, wanneer Aukam GmbH na ontvangst van een bestelling van de contractpartner, een schriftelijke orderbevestiging verstuurd heeft. Voor de omvang van de prestatieplicht van Aukam GmbH is uitsluitend de inhoud van de schriftelijke orderbevestiging van Aukam GmbH beslissend.

2.3 Wijzigingen van de te leveren goederen in constructie, vormgeving en materiaal blijven voorbehouden.

2.4 Op kostenvoorstellen, tekeningen en documenten behoudt Aukam GmbH zich de eigendom en exclusieve auteursrechten voor; deze mogen niet voor derden toegankelijk worden gemaakt en moeten op verzoek onverwijld worden teruggegeven.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen gelden zonder korting bij contante betaling en exclusief de op datum van de facturatie geldende wettelijke btw. Alle prijzen gelden af fabriek, exclusief verpakkings- en transportkosten.

3.2 Wanneer een belangrijke wijziging in voor de prijsberekening bepalende factoren optreedt (bijv. stijging of daling van materiaalprijzen, loonkosten, vracht- en douanetarieven), kan elke contractpartner een nieuwe onderhandeling over de prijs eisen.

3.3 Bij bestellingen van artikelen in speciale maten of van de catalogus afwijkende uitvoeringen heeft Aukam GmbH het recht passende toeslagen te vragen.

4. Betalingen

4.1 Behoudens andere afspraken dient de betaling bij de levering plaats te vinden. Aukam GmbH heeft het recht om bij een eerste bestelling uitsluitend bij vooruitbetaling of onder rembours te leveren.

4.2 Aukam GmbH heeft het recht deelleveringen te verrichten en deze apart te factureren.

4.3 Betalingen moeten onafhankelijk van eventuele verplichtingen van de contractpartner tegenover derden worden verricht.

4.4 Er is sprake van verzuim bij aanmaning na de vervaldag of in ieder geval vanaf 20 dagen na ontvangst en betaalbaarheid van een factuur of gelijkwaardig verzoek tot betaling. Bij achterstallige betaling dient de contractpartner vanaf de vervaldag een rente van 8% boven de basisrentevoet aan Aukam GmbH te betalen. Het eisen van een hogere rente blijft Aukam GmbH voorbehouden. Ook het indienen van een aanvullende schadeclaim blijft Aukam GmbH voorbehouden.

4.5 Betalingsopdrachten, wissels en cheques worden alleen na een aparte schriftelijke overeenkomst en uitsluitend ter betaling geaccepteerd onder berekening van alle innings- en discontokosten.

4.6 Wanneer de contractpartner zijn betalingsverplichtingen niet nakomt of wanneer omstandigheden bekend worden die zijn kredietwaardigheid in twijfel trekken, worden alle vorderingen van Aukam GmbH, ook indien er wissels voor zijn aangenomen, direct betaalbaar. In dergelijke gevallen heeft Aukam GmbH bovendien het recht alleen nog bij vooruitbetaling of zekerheidstelling te leveren en zich na een redelijke uiterste termijn van maximaal 14 dagen uit de overeenkomst terug te trekken of een schadevergoeding voor niet-nakoming te eisen. Vóór de volledige betaling van alle betaalbare factuurbedragen inclusief renten wegens laattijdige betaling en kosten, is Aukam GmbH tot geen verdere levering uit een lopende overeenkomst verplicht.

4.7 De contractpartner heeft geen retentierecht. Als hij particulier is, heeft hij slechts een retentierecht voor zover dit op dezelfde contractuele relatie berust.

4.8 Een verrekening door de contractpartner met tegenvorderingen is slechts toegestaan voor zover deze door Aukam GmbH als bestaand en betaalbaar erkend of rechtsgeldig vastgesteld zijn.

5. Levering, risico-overgang

5.1 Tot de prestatieomvang van Aukam GmbH behoort alleen de levering van de bestelde goederen, niet de montage ervan.

5.2 Alle gegevens over de levertijden zijn vrijblijvend. Lossen is ten laste van de besteller.

5.3 Overmacht en onvermogen waar Aukam GmbH of zijn leveranciers geen schuld aan hebben, met name verkeersbelemmeringen en bedrijfsstoringen, stakingen, uitsluitingen of materiaaltekort, geven Aukam GmbH het recht om naar eigen keuze – naast elkaar of afzonderlijk – de leveringen voor de duur van de belemmering en een redelijke voorbereidingstijd uit te stellen, de levering voor bepaalde of onbepaalde duur in te korten of zich voor het nog niet uitgevoerde deel uit de overeenkomst terug te trekken. Schadeclaims van de contractpartner – op welke rechtsgrond dan ook – zijn uitgesloten.

5.4 De besteller kan 14 dagen na de overschrijding van een vrijblijvende levertijd of vrijblijvende levertermijn Aukam GmbH schriftelijk aanmanen tot levering binnen een redelijke termijn. Dezelfde verplichting bestaat bij overeenkomsten met een bindende levertermijn. Vanaf deze aanmaning is Aukam GmbH in verzuim. De besteller kan voor schade die door dergelijk verzuim geleden is, slechts vergoeding eisen, als Aukam GmbH opzet of grove nalatigheid kan worden toegeschreven. In het geval van verzuim kan de besteller Aukam GmbH schriftelijk een uiterste termijn van 14 dagen stellen met de mededeling dat hij na het verstrijken van deze termijn weigert de bestelde goederen nog af te nemen. Indien de uiterste termijn zonder succes verstreken is, heeft de besteller het recht om zich door middel van een schriftelijke verklaring binnen een week uit de overeenkomst terug te trekken of een schadevergoeding voor niet-nakoming te eisen. Deze laatste is bij lichte nalatigheid beperkt tot maximaal 10% van de vergoeding van Aukam GmbH. Als de besteller een publiekrechtelijke rechtspersoon, publiekrechtelijk lichaam of handelaar is en de overeenkomst tot de activiteiten van zijn handelsbedrijf behoort, dan heeft hij alleen bij opzet of grove nalatigheid van Aukam GmbH recht op een schadevergoeding of betaling – op welke rechtsgrond dan ook. De aansprakelijkheid van Aukam GmbH is in waarde beperkt tot het bedrag van de overeengekomen vergoeding. Het herroepingsrecht van de besteller blijft onaangetast.

5.5 De besteller heeft de plicht de prestatie bij levering af te nemen. Als de contractpartner de geheel of gedeeltelijk aangeboden goederen niet afneemt, heeft Aukam GmbH het recht om schriftelijk een uiterste termijn van 14 dagen te stellen met de mededeling dat hij na het verstrijken van de termijn het afnemen zal weigeren. Indien de uiterste termijn zonder succes verstreken is, heeft Aukam GmbH het recht om zich door middel van een schriftelijke verklaring uit de overeenkomst terug te trekken of een schadevergoeding voor niet-nakoming te eisen. Het stellen van een uiterste termijn is niet nodig, als de besteller het afnemen van de goederen ernstig en definitief weigert of wanneer duidelijk is dat hij ook binnen de uiterste termijn niet tot betaling van de vergoeding in staat zal zijn.

5.6 Indien Aukam GmbH een schadevergoeding voor niet-nakoming eist, dan bedraagt deze 25% van de overeengekomen vergoeding plus wettelijke btw en een eventueel overeengekomen of gangbare montageprijs. Er moet een hogere of lagere schadevergoeding worden bepaald, als Aukam GmbH een hogere of de besteller een lagere schade bewijst.

5.7 Het risico gaat in elk geval met de verzending van de goederen af leverende fabriek op de besteller over, ook wanneer het transport met voertuigen van Aukam GmbH plaatsvindt. Aukam GmbH bepaalt de wijze van verzending. Bijzondere instructies voor het transport dienen door de klant schriftelijk te worden meegedeeld en zijn voor Aukam GmbH slechts bindend, indien ze schriftelijk door Aukam GmbH werden bevestigd. Voor de aanlevering van de goederen moet een verharde toegangsweg voor een vrachtwagen van 25 ton beschikbaar zijn. Aukam GmbH is niet aansprakelijk voor de uitvoering van het transport, ook niet wanneer het transport met voertuigen van Aukam GmbH plaatsvindt. Een verzekering van de vracht tegen transportschade wordt alleen afgesloten, als de besteller Aukam GmbH hier tijdig schriftelijk de opdracht voor geeft, en wel op kosten van de besteller. Transportschade moet de besteller direct bij ontvangst schriftelijk door het transportbedrijf laten bevestigen.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De geleverde goederen blijven eigendom van Aukam GmbH tot alle vorderingen van Aukam GmbH uit de overeenkomst voldaan zijn. Het eigendomsvoorbehoud blijft ook bestaan voor alle vorderingen die Aukam GmbH in verband met de geleverde goederen achteraf nog op de besteller verwerft, bijv. voor reparaties of vervangende deelleveringen en andere prestaties. Als de besteller een publiekrechtelijke rechtspersoon, publiekrechtelijk lichaam of handelaar is en de overeenkomst tot de activiteiten van een handelsbedrijf behoort, geldt het eigendomsvoorbehoud ook voor de vorderingen die Aukam GmbH uit zijn lopende zakelijke relatie op de besteller heeft. Op vraag van de besteller is Aukam GmbH verplicht van het eigendomsvoorbehoud af te zien, als de besteller alle met de geleverde goederen in verband staande vorderingen voldaan heeft en voor de overige vorderingen uit de lopende zakelijke relatie een redelijke zekerheid beschikbaar stelt.

6.2 Tijdens de duur van het eigendomsvoorbehoud heeft de besteller het recht tot bezit en gebruik van de gekochte goederen en tot doorverkoop ervan in het normale handelsverkeer, zolang hij zijn verplichtingen uit het eigendomsvoorbehoud nakomt en niet met de betaling achter is.

6.3 Zolang het eigendomsvoorbehoud bestaat, zijn een verpanding, overdracht tot zekerheid, verhuur en andere overdracht van de geleverde goederen met gevolgen voor de zekerheid van Aukam GmbH, alsmede een verandering van de geleverde goederen alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Aukam GmbH toegestaan.

6.4 De contractpartner staat ter zekerheidstelling van de vorderingen van Aukam GmbH alle, ook latere vorderingen op derden uit de verkoop van goederen waarvan Aukam GmbH eigenaar of mede-eigenaar is, evenredig met het eigendomsaandeel aan Aukam GmbH af. De contractpartner heeft het recht en de plicht de vorderingen van Aukam GmbH te innen, zolang de machtiging niet is ingetrokken. De machtiging tot inning vervalt ook zonder uitdrukkelijke intrekking, als de contractpartner met de betaling achter raakt.

6.5 De contractpartner verplicht zich ertoe de informatie die Aukam GmbH nodig heeft om zijn rechten te doen gelden, te verstrekken en de hiervoor benodigde documenten te overhandigen, met name de namen van de schuldenaars en de bedragen van de vorderingen onverwijld schriftelijk mee te delen en de schuldenaars van de afstand op de hoogte te stellen.

6.6 Als de besteller met de betaling achter raakt of zijn verplichtingen uit het eigendomsvoorbehoud niet nakomt, kan Aukam GmbH de gekochte goederen terugeisen en na schriftelijke aankondiging met een redelijke termijn door onderhandse verkoop zo goed mogelijk te gelde maken, waarbij de opbrengst op de koopprijs in mindering wordt gebracht. Bij transacties op afbetaling met een niet als handelaar in het handelsregister geregistreerde koper, geldt deze terugneming als een terugtrekking uit de overeenkomst. In dit geval gelden de bepalingen van de wet op de afbetaling. Indien Aukam GmbH de teruggave van de gekochte goederen eist, is de besteller met uitsluiting van eventuele retentierechten verplicht de geleverde goederen onverwijld terug te geven. Alle kosten voor de terugneming en tegeldemaking van de geleverde goederen zijn voor rekening van de besteller. De kosten voor de tegeldemaking bedragen zonder bewijs 10 procent van de opbrengst plus btw. De kosten dienen hoger of lager te worden vastgesteld, als Aukam GmbH hogere of de besteller lagere kosten aantoont.

6.7 Raakt de contractpartner in verzuim met zijn betalingsverplichtingen of komt hij een van de verplichtingen uit het overeengekomen eigendomsvoorbehoud niet na, dan wordt de volledige resterende schuld direct betaalbaar.

7. Garantie en reclames

7.1 Van zichtbare gebreken moet de contractpartner Aukam GmbH onverwijld of uiterlijk acht dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk op de hoogte stellen met directe stopzetting van een eventuele bewerking en onder nauwkeurige beschrijving van het gebrek. Dit geldt ook voor het geval dat de geleverde goederen pas op een later tijdstip zullen worden gemonteerd.

7.2 Indien Aukam GmbH zelf de montage uitvoert, moet het gebrek direct na de voltooiing van de werkzaamheden worden gemeld. De contractpartner dient bij de voltooiing van de montage aanwezig te zijn.

7.3 Gebreken die ook bij een uiterst zorgvuldige controle niet binnen de termijn kunnen worden ontdekt, moeten onmiddellijk na de vaststelling schriftelijk worden gemeld onder opgaaf van redenen. Hetzelfde geldt voor reclames met betrekking tot het ontbreken van gegarandeerde eigenschappen.

7.4 Als de contractpartner Aukam GmbH niet de mogelijkheid biedt zich van het gebrek te overtuigen, met name wanneer hij de gebrekkige goederen op verzoek niet onverwijld voor controle ter beschikking stelt, dan vervallen alle garantierechten.

7.5 Op verzoek van Aukam GmbH dient het gebrek dat onderwerp van de reclame is, met foto’s te worden gedocumenteerd.

7.6 Als de geleverde goederen ondanks alle zorg toch een gebrek vertonen, dat reeds op het tijdstip van de risico-overgang bestond, dan zal Aukam GmbH onder voorbehoud van een tijdige reclame naar eigen keuze de geleverde goederen repareren of vervangende goederen leveren. Aukam GmbH dient altijd de mogelijkheid te worden gegeven tot correcte nakoming binnen een redelijke termijn. De reparatie mag uitsluitend door Aukam GmbH worden uitgevoerd. Voert de contractpartner zelf een reparatie uit, dan heeft hij geen recht op vergoeding van zijn kosten.

7.7 Aukam GmbH heeft recht op drie reparatiepogingen.

7.8 Als de reparatie mislukt, heeft de contractpartner het recht een vermindering van de vergoeding (korting) of, indien het onderwerp of de garantie niet een bouwprestatie betreft, een ongedaanmaking van de overeenkomst (koopvernietiging) te eisen.

7.9 Een vergoeding van de vergeefse inspanningen kan de besteller niet eisen.

7.10 Verdergaande rechten, met name op schadevergoeding, zijn uitgesloten, voor zover Aukam GmbH geen opzet of grove nalatigheid kan worden toegeschreven. De omvang van de schadevergoeding is beperkt tot de directe schade en het bedrag van de bestelwaarde.

7.11 Bij reclames mag de contractpartner zijn retentierecht slechts in verhouding met de waardevermindering uitoefenen.

7.12 De rechten van de contractpartner op vergoeding zijn beperkt tot de afzonderlijke beschadigde delen. In dit opzicht gelden de leveringen van Aukam GmbH als deelbare prestaties.

7.13 Voor de geleverde goederen die geheel of gedeeltelijk uit hout bestaan, wordt geen garantie gegeven op veranderingen die samenhangen met de specifieke eigenschappen van dit materiaal (splinters, barsten).

7.14 Voor producten van derden stelt Aukam GmbH zich niet aansprakelijk. Aukam GmbH staat op verzoek van de contractpartner echter wel zijn garantierechten tegenover de toeleverancier van het vreemde product aan de contractpartner af.

7.15 Verhaalsrechten van de contractpartner tegen Aukam GmbH bestaan slechts in de mate dat de contractpartner met zijn afnemer geen overeenkomst heeft gesloten die verder gaat dan de wettelijke garantierechten.

7.16 Voor gebruikte goederen is elke aansprakelijkheid (met uitzondering van gegarandeerde eigenschappen) uitgesloten.

7.17 Advies en informatie wordt zonder garantie gegeven. Eventueel bijgeleverde montagehandleidingen zijn slechts aanbevolen instructies die volledig op risico van de contractpartner worden toegepast. De besteller is verplicht bij de montage de geldende DIN- en EU-voorschriften in acht te nemen.

7.18 Bij de levering of montage van verzinkte onderdelen is de contractpartner verplicht deze direct na ontvangst resp. voltooiing van de montage op beschadigingen te onderzoeken en eventuele transportschade aan de verzinking weg te werken door een vakkundige reparatie met zinkstofverf of door een nieuwe verzinking. Anders vervallen zijn garantierechten.

7.19 Indien Aukam GmbH ook de montage van de geleverde of te leveren goederen ter plekke op zich neemt, beginnen de genoemde termijnen voor reclames te lopen met de voltooiing van de installatie. De installatie geldt drie dagen na de voltooiing als opgeleverd.

7.20 Er bestaan geen garantierechten bij een geringe afwijking van de overeengekomen eigenschappen, bij een onbeduidende vermindering van de bruikbaarheid, bij natuurlijke slijtage, bij schade die na de risico-overgang is opgetreden ten gevolge van een foutieve of nalatige behandeling, overmatige belasting, ongeschikte bedrijfsmiddelen, gebrekkige bouwwerkzaamheden, ongeschikte bouwgrond of door bijzondere externe invloeden die volgens de overeenkomst niet verondersteld zijn. Als de besteller of derden onvakkundig reparatiewerkzaamheden of wijzigingen uitvoeren, dan bestaan voor deze en daaruit voortvloeiende gevolgen evenmin garantierechten.

8. Verjaring

Alle rechten tegenover Aukam GmbH verjaren 24 maanden na de levering. Deze bepaling geldt niet als de wet langere termijnen dwingend voorschrijft.

9. Overige

9.1 Deze overeenkomst en alle rechtshandelingen tussen de partijen vallen onder het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CSIG).

9.2 De plaats van handeling is Kassel, waar Aukam GmbH statutair gevestigd is. De rechter te Kassel is als enige bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst.

9.3 Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst dienen schriftelijk te gebeuren. Dit geldt ook voor wijzigingen van deze clausule met betrekking tot de schriftelijke vorm. Er werden geen bijkomende, mondelinge afspraken gemaakt.

9.4 Indien afzonderlijke bepalingen van deze overeenkomst ongeldig zijn of worden of een leemte vertonen, dan worden de overige bepalingen hier niet door aangetast. De partijen verplichten zich ertoe in plaats van de ongeldige regeling een wettelijk toelaatbare regeling te treffen die het economische doel van de ongeldige regeling het dichtste benadert resp. deze leemte opvult.