Aukam GmbH firmasının genel satış ve anlaşma şartları

Aukam Firmengebäude

1. Genel

1.1 Bu genel anlaşma şartları özellikle tüccarlara, kamu hukuku tüzel kişilerine veya kamu hukukuna ait hususi mameleke yapılan teslimatlar ve verilen hizmetler için geçerlidir. Bu şartlar tüccar olmayanlar için, eğer kanun ile uyum içindeyse, ancak o zaman geçerlidir.

1.2 Eğer yazılı olarak başka şekilde kararlaştırılmadıysa, bu genel anlaşma şartları Aukam GmbH firması ile onun anlaşma yaptığı şirket ve kişiler arasındaki bütün anlaşma ilişkileri için geçerlidir.

1.3 Diğer anlaşma tarafınca getirilen bu anlaşma şartlarına ters düşen veya farklı olan anlaşma şartlarını Aukam GmbH firması kabul etmemektedir. Geçerliliğini Aukam GmbH firmasının kesin olarak yazılı bir şekilde onayladığı şartlar için bu geçerli değildir. Aukam GmbH firmasının diğer anlaşma tarafınca getirilen kendi anlaşma şartlarına ters düşen veya farklı olan şartları bildiği halde, itirazsız diğer anlaşma tarafına teslimatları gerçekleştirirse veya hizmet verirse bile, Aukam GmbH firmasının anlaşma şartlarının kabul edilmekte ve diğer anlaşma tarafınca getirilen bunlara ters düşen veya farklı olan şartlar red edilmektedir.

2. Anlaşmanın yapılması

2.1 Aukam GmbH firmasının teklifleri isteğe bağlıdır.

2.2 Diğer anlaşma tarafının bir siparişi Aukam GmbH firmasının eline geçtikten ve yazılı bir sipariş onayı gönderdikten sonra anlaşma yapılmış olarak geçerlidir. Aukam GmbH firmasının vereceği hizmetin kapsamı için sadece Aukam GmbH firmasının yazılı sipariş onayının içeriği geçerlidir.

2.3 Teslimat konusu ürünlerdeki konstrüksiyon, şekil ve malzeme değişiklikleri mahfuz tutulur.

2.4 Aukam GmbH firması masraf tahminlerinin, çizimlerin ve evrakların mülkiyet ve kesin telif haklarını kendisine mahfuz tutmaktadır; bunların üçüncü kişilere verilmesi yasaktır ve talep edildiğinde bunların geri verilmesi gerekmektedir.

3. Fiyatlar

3.1 Bütün fiyatlar ıskonto yapılmadan faturanın düzenlendiği tarihte geçerli katma değer vergisi eklenerek oluşmaktadır. Bütün fiyatlar fabrika teslim fiyatıdır ve bunlara ambalaj ve nakliyat masrafları dahil değildir.

3.2 Fiyat kalkülasyonu için geçerli faktörlerde önemli bir değişiklik olacak olursa (örneğin malzeme fiyatlarının, ücret masraflarının, navlun tarifesinin ve gümrük tarifesinin artması veya azalması), böyle bir durumda anlaşma taraflarından her biri görüşme yolu ile fiyatın yeniden belirlenmesini talep edebilir.

3.3 Özel ölçülerde ürünler sipariş verildiğinde veya katalogtan farklı modellerde Aukam GmbH firması uygun olarak zam talep etme hakkına sahiptir.

4. Ödemeler

4.1 Başka kararlaştırmalar mahfuz tutularak ödemenin malın teslim edildiği an yapılması gerekmektedir. Bir kişi veya firma ilk defa sipariş veriyorsa, Aukam GmbH firması sadece önceden ödeme koşulu ile veya ödemeli olarak ürünü teslim etme hakkına sahiptir.

4.2 Aukam GmbH firması siparişleri kısmi teslimatlar şeklinde teslim etme ve özel tek tek faturalama hakkına sahiptir.

4.3 Ödemelerin, anlaşma tarafının üçüncülere olan muhtemel yükümlülüklerinden bağımsız olarak yapılması gerekmektedir.

4.4 Ödeme tarihi dolduktan sonra ihtar çekildiğinde, fakat her halukârda bir faturanın veya benzeri bir ödeme ihtarının giriş tarihinden 20 gün sonra ve tarihi dolduğunda, muaccel durum oluşmaktadır. Ödemede gecikme olduğunda, diğer anlaşma tarafı ödeme tarihinin dolduğu günden itibaren temel faiz oranından % 8 daha yüksek faiz ödemek zorundadır. Aukam GmbH firması daha yüksek bir faiz oranını talep etme hakkını kendisine mahfuz tutar. Aynı şekilde daha fazla zarar tazminatı talep etme hakkı mahfuz tutulur.

4.5 Ödeme talimatları, borç senetleri ve çekler sadece özel yazılı anlaşmadan sonra ve sadece bütün tahsil etme ve banka ıskonto masrafları hesaplanarak ödeme amacı ile kabul edilmektedir.

4.6 Eğer diğer anlaşma tarafı ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyecek olursa veya onun kredi değerliliği konusunda şüphe oluşturacak durumlar öğrenilecek olursa, Aukam GmbH firmasının bütün alacaklarının, bunlar için borç senetleri alınmış olsa bile, derhal ödenmesi gerekmektedir. Bu durumlarda Aukam GmbH firması ayrıca sadece ön ödeme veya teminat karşılığında ürün teslim etme ve uygun, en fazla 14 günlük ikinci müddetten sonra, anlaşmadan geri çekilme veya yerine getirmemekten dolayı zarar tazminatı talep etme hakkına sahiptir. Gecikme faizleri ve masraflar dahil, ödeme tarihi dolmuş olan fatura miktarlarının tamamı ödenmediği sürece Aukam GmbH firması geçerli anlaşmaya dayalı daha başka ürünleri teslim etmekle yükümlü değildir.

4.7 Diğer anlaşma tarafının rehin hakkı bulunmamaktadır. Eğer bu tüccar değilse, sadece aynı anlaşma ilişkisine dayalı ise, ancak o zaman bir rehin hakkı bulunmaktadır.

4.8 Eğer bunları Aukam GmbH firması mevcut ve ödeme tarihi dolmuş olarak kabul etmişse veya kesinleşmiş olarak tespit edilmişse, ancak o zaman diğer anlaşma tarafının karşı alacaklarını takaslaması mümkündür.

5. Teslimat, riskin devri

5.1 Aukam GbmH firmasının hizmet kapsamına sadece sipariş verilen ürünlerin teslimatı dahildir, bu ürünlerin montajı hizmet kapsamına girmemektedir.

5.2 Teslimat tarihleri ile ilgili bütün bilgiler bağlayıcı değildir. Sipariş veren yükü boşaltmaktan sorumludur.

5.3 Mücbir sebepler ve Aukam GmbH firmasından veya onun teslimatçılarından kaynaklanmayan imkansızlık, özellikle trafik ve işletme aksaklıkları, grev, lokavt veya malzeme eksikliği durumlarında, Aukam GmbH firması kendi seçeneğine göre – yan yana veya tek tek – teslimatları engel süresi ve uygun geçiş dönemi kadar erteleme, teslimatı süreli veya süresiz kısaltma veya yerine getirilmemiş bölümden dolayı anlaşmadan geri çekilme hakkına sahiptir. Diğer anlaşma tarafının zarar tazminatı talep etmesi – hangi hukuki gerekçeden olursa olsun - mümkün değildir.

5.4 Sipariş veren, bağlayıcı olmayan bir teslimat tarihi veya bağlayıcı olmayan bir teslimat müddeti dolduktan 14 gün sonra yazılı olarak Aukam GmbH firmasından uygun bir müddet içinde siparişi teslim etmesini talep edebilir. Aynı yükümlülük, bağlayıcı bir teslimat tarihleri kararlaştırıldıysa da geçerlidir. Bu ihtar ile Aukam GmbH firması gecikme durumuna düşmektedir. Eğer Aukam GmbH firması kasıtlı veya ağır kusurlu davranmışsa, ancak o zaman sipariş veren gecikme zararının tazminini talep edebilir. Gecikme durumunda sipariş veren Aukam GmbH firmasına yazılı olarak 14 günlük ikinci bir müddet tanıyabilir ve bu durumda anlaşma konusu ürünü müddet dolduktan sonra artık kabul etmeyeceğini bildirmek zorundadır. Eğer ikinci müddet başarısız bir şekilde dolacak olursa, sipariş veren yazılı bir açıklama ile bir hafta içinde anlaşmadan geri çekilme veya yerine getirmemekten dolayı zarar tazminatı talep etme hakkına sahiptir. Bu, hafif kusurlu davranış durumunda en fazla Aukam GmbH firmasının alacağı ödeneğin % 10’u ile sınırlıdır. Eğer sipariş veren, anlaşmanın kendi ticari kuruluşunun işletilmesine dahil olduğu bir kamu hukuku tüzel kişisi, kamu hukukuna ait bir hususi mamelek veya bir tüccar ise, böyle bir durumda zarar tazminatı hakkı veya parasal ödenek hakları sadece – hangi hukuki gerekçeden olursa olsun – eğer Aukam GmbH firması kasıtlı veya ağır kusurlu davrandıysa mümkündür. Aukam GmbH firmasının sorumluluğu kararlaştırılan ödeneğin miktarı ile sınırlıdır. Sipariş verenin geri çekilme hakkı bundan etkilenmemektedir.

5.5 Sipariş veren teslimat gerçekleştiğinde kabul işlemini yapmakla yükümlüdür. Eğer diğer anlaşma tarafı teslim edilen ürünü tamamen veya kısmen kabul etmeyecek olursa, böyle bir durumda Aukam GmbH firması yazılı olarak 14 günlük ikinci bir müddet tanıma hakkına sahiptir ve bu durumda müddet dolduktan sonra artık kabul etmeyeceğini bildirmek zorundadır. Eğer ikinci müddet başarısız bir şekilde dolacak olursa, Aukam GmbH firması yazılı bir açıklama ile anlaşmadan geri çekilme veya yerine getirmemekten dolayı zarar tazminatı talep etme hakkına sahiptir. Eğer sipariş veren ciddi ve kesin olarak kabul etmeyi red ederse veya açıkça ikinci müddet içinde ücreti ödeyebilecek durumda değilse, ikinci bir müddetin tanınmasına gerek yoktur.

5.6 Eğer Aukam GmbH firması yerine getirmemekten dolayı zarar tazminatı talep edecek olursa, böyle bir durumda bu götürü miktar olarak, muhtemel kararlaştırılan veya alışagelmiş bir montaj fiyatı dahil, kararlaştırılan ücretin % 25‘i artı yasal katma değer vergisi miktarındadır. Eğer Aukam GmbH firması daha yüksek veya sipariş veren daha düşük zararı kanıtlayacak olursa, o zaman zarar tazminatının daha yüksek veya daha düşük belirlenmesi gerekmektedir.

5.7 Bütün durumlarda ürünün teslimatı yapan fabrikadan gönderilmesi ile risk sipariş verene devredilmektedir ve bu, nakliyatın Aukam GmbH firmasının araçları ile gerçekleşmesi durumunda da geçerlidir. Aukam GmbH firması gönderme türünü ve yolunu belirler. Nakliyat için özel talimatları müşterinin yazılı olarak vermesi gerekmektedir ve bunlar Aukam GmbH firması için, eğer onun tarafından yazılı olarak onaylandıysa, ancak o zaman bağlayıcıdır. Ürünü teslim etmek için 25 tonluk bir kamyonun girebileceği sağlam bir giriş yolunun olması gerekmektedir. Aukam GmbH firması nakliyatın gerçekleşmesinden sorumlu değildir ve bu, nakliyatın firmanın kendi araçları ile gerçekleşmesi durumunda da geçerlidir. Eğer sipariş veren zamanında yazılı olarak Aukam GmbH firmasını bununla görevlendirecek olursa, ancak o zaman masrafları sipariş verenin ödemesi koşulu altında gönderilen ürün nakliyat hasarlarına karşı sigortalanır. Sipariş veren nakliyat hasarlarını ürünü teslim aldığında derhal nakliyat firması tarafından belgelettirmek zorundadır.

6. Mülkiyeti muhafaza

6.1 Anlaşmaya dayalı alacaklar Aukam GmbH firmasına ödeninceye kadar teslimat konusu olan ürün Aukam GmbH firmasının mülkiyetinde kalmaktadır. Teslimat konusu ürün ile ilgili olarak Aukam GmbH firmasının sipariş verene karşı olan bütün alacaklar açısından da, örneğin Aukam GmbH firmasının sonradan tamirlerden veya yedek parça teslimatlarından veya diğer hizmetlerden dolayı elde ettiği alacaklar, Aukam GmbH firması mülkiyeti muhafaza etmektedir. Eğer sipariş veren, anlaşmanın kendi ticari kuruluşunun işletilmesine dahil olduğu bir kamu hukuku tüzel kişisi, kamu hukukuna ait bir hususi mamelek veya bir tüccar ise, böyle bir durumda Aukam GmbH firmasının yürüyen ticari ilişkiden dolayı sipariş verene karşı olan alacakları açısından da Aukam GmbH firması mülkiyeti muhafaza etmektedir. Eğer sipariş veren teslimat konusu olan ürün ile ilişkili bütün alacakları ödediyse ve yürüyen ticari ilişkiye dayalı diğer alacaklar için uygun teminat verirse, o zaman Aukam GmbH firması sipariş verenin talebi üzerine mülkiyetin muhafazasından vazgeçmekle yükümlüdür.

6.2 Eğer sipariş veren mülkiyetin muhafazasına dayalı yükümlülüklerini yerine getirirse ve ödemede gecikmediyse, sipariş veren düzenli karşılıklı ticari ilişkiler çerçevesinde mülkiyetin muhafazası süresince satın alma konusu ürüne sahip olma ve kullanma ve başkasına satma yetkisine sahiptir.

6.3 Mülkiyetin muhafaza edildiği sürece teslimat konusu ürünün rehin edilmesi, güvence olarak temlik edilmesi, kiraya verilmesi ve başka şekilde Aukam GmbH firmasının güvencesini kısıtlayabilecek şekilde devredilmesi ve üründe değişiklikler yapılması sadece Aukam GmbH firmasının önceden yazılı rızası ile mümkündür.

6.4 Diğer anlaşma tarafı Aukam GmbH firmasının alacaklarını güvence altına almak için, Aukam GmbH firmasının mülkiyetinde veya müşterek mülkiyetinde bulunan ürünün satışından dolayı bütün ve gelecekteki üçüncülere karşı olan alacaklarını müşterek mülkiyete uygun payda Aukam GmbH firmasına devir ve temlik etmektedir. Yetki geri çekilmediği sürece diğer anlaşma tarafı Aukam GmbH firmasının hakkı olan alacakları tahsil etmeye yetkilidir ve buna yükümlüdür. Eğer diğer anlaşma tarafı ödemede gecikecek olursa, böyle bir durumda kesin olarak iptal edilmeden de tahsil etme yetkisi sona ermektedir.

6.5 Diğer anlaşma tarafı Aukam GmbH firmasının haklarının talep edilebilmesi için gerekli olan bilgileri vermekle ve bunun için gerekli olan evrakları sunmakla, özellikle üçüncü borçluların isimlerini ve alacak miktarlarını zaman kaybetmeden yazılı olarak bildirmekle ve üçüncü borçluları devir ve temlikten haberdar etmekle yükümlüdür.

6.6 Eğer sipariş veren ödemede gecikecek veya mülkiyetin muhafazası ile ilgili olarak yükümlülüklerini yerine getirmeyecek olursa, Aukam GmbH firması satın alma konusu olan ürünün kendisine verilmesini talep edebilir ve uygun bir müddet tanıyarak yazılı olarak bildirdikten sonra paraya çevirme satışından elde ettiği miktarı takas ederek kendisi satışı gerçekleştirerek en iyi şekilde değerlendirmeyi amaçlayabilir. Bu geri alma, tüccar olarak ticaret siciline kayıt edilmemiş bir alıcıda kısmi ödeme ticaretlerinde geri çekilme olarak geçerlidir. Bu durumda Taksitle Ödeme Kanunu hükümleri geçerlidir. Eğer Aukam GmbH firması satın alma konusu olan ürünün kendisine verilmesini talep edecek olursa, sipariş veren, muhtemel haciz hakları hariç tutularak, teslimat konusu ürünü derhal vermekle yükümlüdür. Geri almanın bütün masraflarını ve teslimat konusu ürünü paraya çevirme masraflarını sipariş veren karşılamak zorundadır. Kanıt olmaksızın paraya çevirme masrafları, paraya çevirme satışından elde edilen miktarın yüzde 10’u artı muamele vergisi kadardır. Eğer Aukam GmbH firması daha yüksek veya sipariş veren daha düşük kanıtlayacak olursa, bu miktar daha yüksek veya daha düşük olarak belirlenmek zorundadır.

6.7 Eğer diğer anlaşma tarafı ödeme yükümlülüğünde gecikecek veya mülkiyetin muhafazası ile ilişkin olarak kararlaştırılan yükümlülüklerinden birisine aykırı davranacak olursa, geriye kalan bütün borcun derhal ödenmesi gerekmektedir.

7. Garanti ve hata ve eksikliklerin bildirilmesi

7.1 Diğer anlaşma tarafı besbelli hata ve eksiklikleri Aukam GmbH firmasına zaman kaybetmeden, çalışmaları derhal bırakarak, yazılı olarak tam bilgilerle, fakat en geç ürünün girişinden sekiz gün sonra, bildirmek zorundadır. Bu, teslimat konusu ürünün daha sonraki bir tarihte monte edilmesi durumu için de geçerlidir.

7.2 Montaj çalışmalarını Aukam GmbH firması bizzat üstlendiyse, eksikliğin çalışmalar tamamlandıktan sonra zaman kaybetmeden bildirilmesi gerekmektedir. Diğer anlaşma tarafı montaj çalışmaları tamamlanırken orada bulunmak zorundadır.

7.3 İtinalı bir şekilde kontrol edilmesine rağmen müddeti içinde tespit edilemeyen eksikliklerin tespit edildikten sonra zaman kaybetmeden, gerekçeleri belirtilerek, yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Aynısı güvence edilen özelliklerin mevcut olmamasını şikayet etmek için de geçerlidir.

7.4 Eğer diğer anlaşma tarafı eksikliğin mevcudiyetine kanaat getirmesi için Aukam GmbH firmasına fırsat tanımayacak olursa, özellikle talep üzerine hatalı ürünü derhal kontrol etmek amacı ile hazır bulundurmayacak olursa, bütün garanti talepleri ortadan kalkmaktadır.

7.5 Aukam GmbH firmasının talebi üzerine talep edilen eksikliğin fotoğraflar ile belgelenmesi gerekmektedir.

7.6 Bütün itinalara rağmen teslim edilen üründe hatta riskin devri esnasında mevcut olan bir eksiklik olacak olursa, böyle bir durumda Aukam GmbH firması, müddete uygun eksikliğin ihbarı mahfuz tutularak, kendi seçeneğimize göre düzeltecek veya yedek ürün teslim edecektir. Her zaman için Aukam GmbH firmasına uygun müddet içinde sonradan yerine getirmesi fırsatı verilmek zorundadır. Sonradan düzeltme işlemi sadece GmbH firması tarafından yapılabilir. Eğer diğer anlaşma tarafı sonradan kendisi düzeltecek olursa, masraflarının tazminini talep etme hakkına sahip değildir.

7.7 Aukam GmbH firması üç defa sonradan düzeltme hakkına sahiptir.

7.8 Eğer sonradan düzeltme işlemi başarısızlıkla sonuçlanacak olursa, böyle bir durumda diğer anlaşma tarafı ödeneğin azaltılmasını (miktarı düşürme) veya, eğer konu veya garanti bir inşaat hizmeti değilse, anlaşmanın iptal edilmesini (dönüştürme) talep etme hakkına sahiptir.

7.9 Sipariş veren boş harcamaların tazminatını talep edemez.

7.10 Eğer Aukam GmbH firması kasıtlı veya ağır kusurlu davranmadıysa, bunlardan daha fazla hakların, özellikle zarar tazminatı, talep edilmesi mümkün değildir. Zarar tazminat talebinin kapsamı doğrudan doğruya zarar ve sipariş değerinin miktarı ile sınırlıdır.

7.11 Eksikliklerin ihbarında diğer anlaşma tarafı haciz hakkını sadece azaltılmış değer miktarında talep etme hakkına sahiptir.

7.12 Diğer anlaşma tarafının tazminat hakları tek tek hatalı parçalar ile sınırlıdır. Bu açıdan Aukam GmbH firmasının teslimatları bölünebilir hizmet olarak geçerlidir.

7.13 Tamamen veya kısmen tahtadan oluşan teslimat eşyalarında malzemenin özel spesifikasyonlarından kaynaklanan (parçalanma, yarıklar) değişiklikler için garanti üstlenilmemektedir.

7.14 Aukam GmbH firması yabancı ürünler için sorumluluk üstlenmemektedir. Fakat Aukam GmbH firması diğer anlaşma tarafının talebi üzerine yabancı ürünün önceki tedarikçisine karşı olan garanti haklarını diğer anlaşma tarafına devir ve temlik etmektedir.

7.15 Eğer diğer anlaşma tarafı alıcısı ile yasal zorunlu eksiklik haklarını aşan hususlar kararlaştırmadıysa, ancak o zaman diğer anlaşma tarafının Aukam GmbH firmasına karşı rücu hakkı bulunmaktadır.

7.16 Kullanılmış ürün için herhangi bir sorumluluk (güvence edilen özellikler hariç) mümkün değildir.

7.17 Danışmanlık hizmetleri ve verilen bilgiler garanti içermemektedir. Muhtemelen birlikte teslim edilen montaj talimatları sadece yönlendirici tavsiyelerdir ve bunların kullanılmasından kaynaklanan riskleri tek başına diğer anlaşma tarafı taşımaktadır. Sipariş veren montaj esnasında geçerli DIN ve EU (AB) yönergelerini dikkate almakla yükümlüdür.

7.18 Diğer anlaşma tarafı galvanize edilmiş parçaların teslimatında veya montajında, bu parçalar eline geçer geçmez veya montaj işlemi tamamlandığında derhal bunların hasarlı olup olmadığını kontrol etmekle ve muhtemel çinko kaplamadaki nakliyat hasarlarını çinko tozu boyası veya sonradan galvanize ederek uzmanca düzeltmekle yükümlüdür. Aksi takdirde kendisinin tazminat hakları ortadan kalkmaktadır.

7.19 Eğer Aukam GmbH firması teslim edilen veya teslim edilecek olan ürünlerin yerinde montaj işlemini üstlendiyse, yukarıda belirtilen şikayet müddetleri tesisin tamamlanması ile başlamaktadır. Tesis tamamlandıktan üç gün sonra kabul edilmiş sayılmaktadır.

7.20 Kararlaştırılan özellikte sadece önemsiz fark varsa, kullanılabilirlikte sadece önemsiz bir kısıtlama varsa, doğal aşınma veya yıpranma durumunda, anlaşmaya göre şart koşulmayan riskin devrinden sonra hatalı veya dikkatsizlikle işlenmesinden, fazla zorlanmasından, uygun olmayan işletme maddesinden, hatalı inşaat çalışmalarından, uygun olmayan inşaat zemininden veya özel dış etkenlerden kaynaklanan hasarlar durumunda tazminat hakkı yoktur. Eğer sipariş veren veya üçüncü tarafından uygun olmayan onarım çalışmaları ve değişiklikler yapılacak olursa, bunlar ve buna bağlı sonuçlar için aynı şekilde tazminat hakkı bulunmamaktadır.

8. Zaman aşımı

Teslimat tarihinden itibaren Aukam GmbH firmasına karşı haklar 24 ay içinde zaman aşımına uğramaktadır. Eğer kanun zorunlu olarak daha uzun müddetler şart koşuyorsa, bu hüküm geçerli değildir.

9. Diğer kararlaştırılan hususlar

9.1 UN-Satın Alma Hukuku (CSIG) hariç tutularak, taraflar arasındaki bu anlaşma ve bütün hukuki ilişkiler için Federal Almanya Cumhuriyeti hukuku geçerlidir.

9.2 Bu anlaşmadan kaynaklanan bütün ihtilaflar için ifa ve kesin mahkeme yeri Aukam GmbH firmasının merkezinin bulunduğu yerdir: Kassel.

9.3 Bu anlaşmada yapılacak değişiklikler ve eklemelerin geçerli olabilmesi için, bunların yazılı olarak yapılması gerekmektedir. Bu, yazılı şekil şartında yapılacak değişiklikler için de geçerlidir. Sözlü ek olarak kararlaştırılmış hususlar yoktur.

9.4 Bu anlaşmanın tek tek maddeleri geçersizse veya geçersiz olacak olursa veya bir boşluk içeriyorsa, bundan diğer maddelerin geçerliliği etkilenmemektedir. Anlaşma tarafları geçersiz olan düzenlemenin yerine, geçersiz olan düzenlemenin ekonomik amacına en yakın veya bir boşluğu dolduran yasal mümkün bir düzenlemeyi getirmekle yükümlüdürler.